6.2.06

پناهنده و داستان غم بار بي پناهي

اصولا پناهنده كيست؟
و سازمان پر طمطراق ملل قرار است پناه و ياور چه كساني باشد ؟
unhcrاين سوال بزرگ و بي پاسخ تاكنون ذهن هزاران ايراني بي پناه اسير دست مسئولين
تركيه ميباشد كه بعضا ۹-۸ سال محترما دركشور تركيه زنداني و جديدا زمزمه هاي ديپورت انها به گوش ميرسد طبق خبرهاي موثق چندين تن از پناهندگان شهر مرزي وان تركيه توسط پليس ان شهر دستگير و روانه زندان شدند همچنين تحصن اعتراض اميز پناهجويان كردايراني در مقابل دفتر كميسارياي عالي سازمان ملل در انكارا به دستگيري دو تن از انها و احتمالا ايجاد مشكلات فراوان براي انها(ديپورت) گرديده است.واز اين نوع هزاران ايراني ديگر كه با دريافت جواب ردي از يو ان تركيه در حالت بلا تكليفي و برزخ به سر ميبرند . حال سوال اينجاست اين پناهندگان بي پناه كه بعد از سالها اوارگي و بي پناهي بدون هيچ پشتوانه مالي و معنوي به يو ان تركيه پناه اورده اند تا شايد گوشه اي از مصائب وارده به انها جبران و از انها دستگيري شود حال بايد چه كنند وقتي سازمان ملل و بخصوص يو ان تركيه چنين برخورد دور از عدالتي با پناهجويان دارداز ديگران چه انتظاريست در اين بي پناهي پناه انان كيست اينجانب به عنوان يك نفر از هزاران پناهجوي بي پناه اواره در كشور تركيه به عنوان راهكار ۳ پيشنهاد ارائه مينمايم اميد تا كمكي به تمام پناهجويان باشد . از تمام كساني كه اين مكتوب را ميخوانند تمام انسانهاي ازاديخواه وازاده به خصوص ايرانيان گرامي و فعالين سياسي حامي انسانهاي بي پناه
:ميخواهم
1
ابتدا اين نامه و نامه ضميمه ان را به زبان انگليسي ترجمه و به تمام انسانهاي ازاده به خصوص به دفتر سازمان ملل و شخص
كوفي عنان)ايميل نمائيد )
2
با فشار به دولتهاوسازمانها و مجامع بين المللي خواهان روشن شدن وضع پناهندگان به خصوص بي پناهان تركيه وبه خصوص كيس معروف به شمال عراق و هزاران انسان بي پناه و سرگردان شويد3
با جمع اوري كمكهاي مالي و انساني توسط انسانهاي امين سعي در انتقال بي پناهان ايراني اسير در خاك تركيه به كشور امن شويد
به خصوص در استانه فصل سرما
در انتها اين بنده حقير از تمام انسانهاي ازاديخواه و ازادانديش به خصوص تمام ايرانيان عزيز و فعالين خارج از ايران كه به نداي حق طلبانه و انساني اينجانب و هزاران ايراني گرفتار در خاك كشور تركيه پاسخ خواهند داد پيشاپيش تشكر مينمايم
مجيد كريمي
شمع نو
از زندان شهر بيلجيك
00905553552186