6.9.08

اطلاعيه : دوسال از مرگ مشکوک ولي الله فيض مهدي گذشت

زنداني سياسي ولي الله فيض مهدوي در زندان رجايي شهر کرج در تاريخ 3 شهريور 85 براي احقاق حداقل حقوق انساني خود که عبارت بودند از :
1- تقاضاي ملاقات با وکيل
2- انتقال از بند زندانيان خطرناک به نزد ساير زندانيان سياسي
3- شفاف سازي پرونده و ابلاغ رسمي نقض حکم اعدام خود
اقدام به اعتصاب غذا نمود ، وي در تاريخ 11شهريور ماه يعني در هشتمين روز اعتصاب غذاي خود، اعتصاب را به اعتصاب آب تغيير داد و با امتناع از نوشيدن آب بر تحقق مطالبات انساني خود پافشاري نمود ، در تاريخ 15 شهريور ماه نامبرده به صورت غيرمنتظره به بيمارستان شريعتي تهران منتقل و ساعاتي بعد مرگ وي اعلام گرديد. مسئولان زندان مرگ وي را ابتدا سکته مغزي بر اثر اعتصاب آب و غذا و سپس سهراب سليماني مديرکل سازمان زندانهاي استان تهران مرگ وي را بر اثر خودکشي ناموفق عنوان نمود ، در اين راستا بر ساير زندانيان سياسي زندان رجايي شهر کرج فشار مضاعفي وارد نمودند تا اقدام به شهادت در مورد اقدام به خودکشي نامبرده نمايند که زندانيان مذکور طي نامه اي نسبت به اين موضوع افشاگري نمودند.
جسد اين زنداني سياسي هيچگاه به خانواده خود تحويل داده نشد و هيچگاه مرگ وي همچون مرگ مشکوک اکبر محمدي به دست تحقيق هيئتي بي طرف سپرده نشد تا حقايق مرگ مشکوک زندانيان سياسي بيش از پيش روشن گردد.
ولي الله فيض مهدوي از زندانيان وابسته به سازمان مجاهدين خلق بود که در پي حمايت تشکلات مدافع حقوق بشر و پيگيري وکيل وي اعلام گرديد که حکم قريب الوقوع اعدام وي متوقف گرديده ولي هيچگاه به صورت رسمي چنين حکمي به وي ابلاغ نگرديد و نامبرده در شرايط نامشخص وضعيت حقوقي پرونده و اجراي حکم اعدام ، براي روشن نمودن و رفع ابهامات دست به اعتصاب غذايي زد که با مرگ مشکوک وي پايان يافت.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران مرگ مشکوک زندانيان سياسي در زندانها و مسکوت گذاشتن چنين مهمي را نگران کننده ميداند و براي روشن شدن حقايق و زواياي پنهان مرگ زندانيان سياسي در زندانها حمايت خود را از تشکيل کميته اي حقيقت ياب اعلام مينمايد.
همچنين به مناسبت دومين سالگرد فوت اين زنداني سياسي فايل صوتي از مکالمات فيض مهدوي با اين مجموعه را که در آن از فشارهاي مضاعف بر خانواده خود ميگويد منتشر مي نمائيم ، اين فايل که براي اولين بار منتشر ميگردد در محدود زماني چند روز پيش از اعتصاب و فوت نامبرده ضبط گرديده است.

دبيرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران
تهران / 15 شهريور ماه 1387 برابر با 5 سپتامبر
2008

No comments: