10.9.09

کمیته گزارشگران حقوق بشر - صبح روز سه شنبه، سبحانی، بازپرس شعبه دو بازپرسی ویژه امنیت دادگاه انقلاب اسلامی، در پاسخ درخواست های مکرر وکلای پرونده شیوا

کمیته گزارشگران حقوق بشر - صبح روز سه شنبه، سبحانی، بازپرس شعبه دو بازپرسی ویژه امنیت دادگاه انقلاب اسلامی، در پاسخ درخواست های مکرر وکلای پرونده شیوا نظرآهاری ابراز داشت که کاهش وثیقه پانصد میلیون تومانی تعیین شده برای وی امکان پذیر نیست.
پیش از این نیز، محمد نظرآهاری، پدر شیوا نظرآهاری طی مراجعاتی خواستار تجدید نظر در وثیقه صادره شده است. او معتقد است دخترش هیچ جرمی مرتکب نشده و در عین حال نیز توان فراهم کردن چنین وثیقه سنگینی را ندارد.
از سوی دیگر، شیوا نظرآهاری در ملاقات های کابینی خود اعلام کرده است بعد از گذشت نزدیک به 90 روز، بازجوی او می گوید هنوز ابهاماتی در پرونده وجود دارد و به دلیل عدم همکاری وی تا زمانی که نخواهد اظهار ندامت کرده و یا اعتراف کند بازجویی ها متوقف شده و ارسال گزارش نهایی برای بازپرس صورت نخواهد گرفت.
این در حالی ست که با عدم ارسال گزارش نهایی بازجو، حتی فراهم کردن وثیقه نیز ممکن است تاثیری در آزادی این فعال حقوق بشر نداشته باشد. در این رابطه سبحانی اظهار داشته است که به لحاظ قانونی بعد از پایان یافتن بازجویی ها، با تامین وثیقه و دستور وی منعی برای آزادی شیوا نظرآهاری وجود نخواهد داشت.
به نظر می رسد تعیین چنین وثیقه سنگینی با توجه به عدم توانایی خانواده نظرآهاری در تهیه آن، یکی دیگر از اقدامات مسوولان پرونده مذکور برای ادامه بازداشت شیوا نظرآهاری است. وی تنها به جرم دفاع از حقوق تضییع شده ی انسان های دیگر در زندان به سر می برد و هیچ فعال حقوق بشری نباید برای تلاش درجهت اشاعه انسانیت، به اظهار ندامت و یا اعتراف های دروغین وادار شود.
کمیته گزارشگران حقوق بشر، ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت نامشخص شیوا نظرآهاری از تمامی سازمان های حقوق بشری می خواهد تا با توجه به ماده نوزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر که صریحا اظهار می دارد: "هرکس حق آزادی عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار، و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد"، در حمایت از فعالیت های انسان دوستانه شیوا نظرآهاری مراتب اعتراض خود را به روند پرونده مزبور اعلام نمایند.

No comments: