18.2.07


کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر
Student committe of
human rights reporters
شماره۲2۱-۲۰۰۷
تاریخ۲۹/1۱/1385


در این هزار توی،
سالهاست که به زیر دشنه و مشت و زندان لبخند می زنیم
و محکم می ایستیم و بر بوم شب ستاره می کشیم
و در کوچه های شب طویل پرسه می زنیم
و بر چشم همشهریان خفته مان آوازهای حقیقت را به تصویر می کشیم

همواره در ایران ادعا بر این بوده که زندانی سیاسی وجود ندارد و احدی به جرم ابرازعقیده اش در زندان نیست.
در حالی که درجامعه ای که هنوز جرم سیاسی تعریف نشده و مصداق نیافته است، هر سخن و فکر و اقدامی را که دگراندیشانه باشد، می توان توهین به مقدسات و اقدام علیه امنیت تعریف کرد.
ماههاست که از بازداشت غیرقانونی دکتر کیوان انصاری، ابوالفضل جهاندار، خیرالله(سعید) درخشندی و کیوان رفیعی می گذرد. اصل 32 قانون اساسی مقررمیدارد که مقدمات محاکمه متهم میبایست دراسرع وقت فراهم گردد، همچنین بند 3 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میگوید: "هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت شود باید او را دراسرع وقت در محضر دادرس حاضر نمود و باید در مدت معقولی محاکمه یا آزاد شود."
این درحالی است که با گذشت بیش از۵ ماه از بازداشت این چهارتن، مقامات قضایی نه تنها پاسخ روشنی در مورد اتهامات آنان نداده اند، بلکه همچنان به نگهداری آنها در بازداشتگاه امنیتی 209 وزارت اطلاعات اصرار می ورزند.
طبق اصل 35 قانون اساسی در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند، اما دادگاه انقلاب و وزارت اطلاعات با تحت فشار گذاردن متهمین خود تلاش میکند تا مانع ازحضور وکیل درمراحل دادرسی و دادگاه گردند. کیوان رفیعی که به مدت 8 ماه است در بازداشت موقت در بند 209 به سرمیبرد گفته است که وزارت اطلاعات تاکنون اجازه ملاقات او با وکلایش را صادر نکرده و حتی جلسه دادگاه وی نیز بدون حضور وکیل برگزار شده است. سایر افراد یاد شده نیز در شرایطی مشابه در وضعیت بلاتکلیفی به سر میبرند.
با توجه به اصل 37 قانون اساسی اصل بر برائت متهم است و هیچکس در نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد، با این حال مشخص نیست که نگهداری طولانی مدت متهمین سیاسی در بازداشتگاههای امنیتی و محرومیت از کوچکترین حقوق انسانی، بر اساس کدام اصول قانونی انجام می پذیرد.
همچنین درحالی که اصل 38 قانون اساسی ( ماده 5 اعلامیه حقوق بشر) هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع دانسته است، اخبار رسیده از بند 209 حاکی از این است که افراد نگهداری شده در آنجا که اغلب از فعالین سیاسی میباشند به طرق مختلف تحت شکنجه قرار دارند که به طور عمده میتوان به شکنجه روحی و روانی اشاره کرد.

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر، با ابراز نگرانی نسبت به شرایط نگهداری کیوان انصاری، خیرالله درخشندی، کیوان رفیعی و ابوالفضل جهاندار، نگهداری آنان را در زندان و بازداشت موقت، برخلاف اصول مندرج در قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر دانسته و خواهان توجه تمامی مجامع حقوق بشر نسبت به نقض حقوق این افراد در زندان اوین است.

No comments: