4.5.08

بیانیه زندانیان سیاسی زندان اوین در اعتراض به انتقال ارژنگ داوودی به زندان رجایی شهر


روزگاریست که هم گفتن مشکل است و هم نگفتن، و سکوت، بغض های در گلو شکسته مان را فریاد می زند، بازهم دوباره ها دوباره شد، بازهم انسانی آزاداندیش و این بار یک زندانی سیاسی، ارژنگ داوودی، در اعتراض به وضعیت نابسامان زندانیان سیاسی و احکام ناعادلانه ی صادره از سوی بیدادگاه های انقلاب، پس از گذراندن مدتی در سلول انفرادی بند 240 زندان اوین، در حالت اعتصاب غذای نامحدود در تاریخ 8/2/87 به زندان رجایی شهر منتقل شد و این در حالی است که انتقال زندانیان سیاسی به بندهای مختلط از لحاظ جرایم و نگهداری آنان در شرایط سخت از سال گذشته و با مدیریت جدید زندان اوین شدت بیشتری به خود گرفته است، به طوری که تعداد زیادی از زندانیان سیاسی به دلیل اعمال سلیقه ای قانون در زندان های مختلط از نظر نوع جرم نگهداری می شوند. حال آنکه بر اساس دستورالعمل سازمان زندان ها در مورد تفکیک جرایم، متهمان سیاسی باید در محیطی جداگانه نگهداری شوند.
ما زندانیان سیاسی، ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت آقای ارژنگ داوودی از تمامی آزادیخواهان و آزاداندیشان جهان و تمامی سازمان ها و فعالان و مدافعان حقوق بشر تقاضا داریم، تمام تلاش خود را در راستای محکوم کردن اعمال غیرانسانی و ضدحقوق بشری و احقاق حقوق پایمال شده ی زندانیان سیاسی به کار گیرند.
زندانیان سیاسی زندان اوین
انتشار: کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر

No comments: