9.10.09

ساعت 2030 امشب دانشجویان کوی دانشگاه تهران با شعار نصرمن الله وفتحا قریب و دیکتاتور هسته ای بگیر بخواب خسته ای به مصاف کودتاچیان رفتند


ساعت 2030 امشب دانشجویان کوی دانشگاه تهران با شعار نصرمن الله وفتحا قریب و دیکتاتور هسته ای بگیر بخواب خسته ای به مصاف کودتاچیان رفتند کودتاچیان ازساعت 17 تا2030 كوي دانشگاه را محاصره كردندو 3 نفر از دانشجويان را در كوي دانشگاه دستگير كردندمحل تجمع جلو يكي از خوابگاههاي پسران بوده است

No comments: