26.11.07

بیانیه عليه جنگ و در دفاع از مدنيت جامعه ايران


بیانیه عليه جنگ و در دفاع از مدنيت جامعه ايران
کشمکش میان آمریکا و جمهوری اسلامی خطر حمله آمریکا به ایران را تشدید کرده است. اهداف و سیاستهای دو طرف این نزاع هیچ ربطی به منافع مردم ایران و کشورهای منطقه ندارد.همراه این کشمکشها، دارو دسته های اسلامی و قومی که مورد حمایت این يا آن طرف نزاع هستند ایران را در خطر پاشیدن شیرازه زندگی مدنی و تبدیل شدن به عراق دیگری در ابعاد به مراتب وحشتناک تر قرار داده است.در چنین شرایطی ما اعلام میداریم که:
١- جمهوری اسلامی خود يک عامل مهم در آفرینش خطر جنگ و فراهم آوردن امکان تباهی جامعه ایران است. ما هر گونه سازش با جمهوری اسلامی يا هر جناح و بخشی از آن را محکوم میکنیم. سرنگونی جمهوری اسلامی و از کار انداختن همه دارو دسته ها و دستگاههای سرکوب و ترور و تحمیق، شرط هرگونه تحول آزادی خواهانه در ایران و موثرترین راه مقابله با خطر جنگ است.
٢- دخالت نظامی امریکا ويا اسراییل در امور ایران باید موقوف شود. این دخالت، مستقیما به نفع جمهوری اسلامی، در خدمت پاشیدن شیرازه جامعه ایران و تحمیل يک بربریت اجتماعی، سیاسی و نظامی بر مردم ایران است. ما هرگونه همکاری و همراهی نیروهای سیاسی با این دولتها در این زمینه را محکوم میکنیم.
٣- دود تحریم و محاصره اقتصادی قبل از هر کس به چشم مردم ایران میرود. تجربه عراق نشان داد که اولین قربانیان تحریم های اقتصادی رژیم های ارتجاعی، کودکان، سالخوردگان و محرومان جامعه خواهند بود. ما با این تحریم ها مخالف هستیم و هرگونه حمایت از محاصره و تحریم اقتصادی ایران را غیرقابل قبول دانسته و آن را محکوم میکنیم.
٤- دامن زدن به شکاف های قومی ومذهبی در ایران و تقویت جریانات قوم پرست و مذهبی، نسخه دامن زدن به جنگ و پاکسازی قومی در همه ایران است. هر گونه تلاش برای گسترش این شکاف ها محکوم است. تضمین حق همه مردم ایران برای زندگی به عنوان شهروندان متساوی الحقوق باید اصل پایه ای سیاست در ایران باشد.
٥- تعیین نظام سیاسی آینده در ایران حق بی چون و چرای مردم ایران است. مردم باید امکان بیابند که آزادانه و آگاهانه در مورد نظام آتی ایران تصمیم بگیرند. اولین شرط تضمین این آزادی سرنگونی جمهوری اسلامی و تضمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی است.
٦- ما پایبندی خود را به رعایت و تضمین حقوق زیر برای مردم ایران اعلام میکنیم:الف- آزادی بی قید و شرط عقیده، بیان، مطبوعات، اجتماعات، تشکل، تحزب و اعتصابب- برابری کامل و بی قید وشرط زن و مرد در حقوق مدنی و فردی. لغو کلیه قوانین و مقرراتی که ناقض این اصل است.پ- برابری کامل حقوق همه شهروندان، صرفنظر از عقیده، جنسیت،‌مذهب، ملیت، نژاد و تابعیت.ت- اعلام جدایی کامل مذهب از دولت و آموزش و پرورش.ث- لغو کلیه قوانین و مقرراتی که منشا مذهبی دارند. اعلام آزادی مذهب و بی مذهبی.ج- آزادی کلیه زندانیان سیاسی.چ- لغو مجازات اعدام.ح- بیمه بیکاری مکفی برای همه افراد آماده بکار بالای ١٦

سال. پرداخت بیمه بیکاری مکفی و سایر هزینه های ضروری به کلیه کسانی که به علل جسمی يا روانی توان اشتغال به کار را ندارند.___________________________________________ امضا کنندگان:١- حزب کمونیست کارگری - حکمتیست٢- حزب اتحاد كمونیسم كارگری٣- سلیمان قاسمیانی- جامعه شناس، فعال حقوق كودك و سخنگوی نهاد "اول كودكان" در سوئد٤- صلاح ایراندوست- فعال سیاسی و مسئول سایت ایران تریبون٥- آزاد زمانی- فعال سیاسی و مدافع حقوق كودكان و زندانیان سیاسی٦- بیژن نیابتی- فعال سیاسی٧- یوسف اكرمی- فیلمساز مستقل٨- مصلح ریبوار- نویسنده و ادیب ٩- نسرین پرواز- فعال حقوق زنان١٠- سازمان آزادی زن١١- سازمان سراسری پناهنده گان- بی مرز١٢ برهان دیوارگر- فعال كارگری١٣- بهزاد پیله ور- خبرنگار آزاد و فعال حقوق بشر١٤- آرشام پارسی- دبیرسازمان هم جنس گرایان ایران١٥- دكتر عزت مصلی نژاد- نویسنده و محقق در امور شكنجه١٦- نیاز سلیمی- مدیر مركز تفكر و دیالوگ حقوق بشر در ایران١٧- اسفندیار منفرد زاده- موسیقی دان مستقل١٨- رضا آبان- فعال سیاسی (سوسیالیست آزادی خواه)١٩- حسن اعتمادی- سخنگوی اتحادیه ی ملی برای دمكراسی در ایران٢٠- علی اعتمادی- رایزن اتحادیه ی ملی برای دمكراسی در ایران- سوئد٢١- امیر نورمندی- فعال عرصه زنان٢٢- حزب كمونیست كارگری عراق٢٣- ریبوار احمد- دبیر كمیته مركزی حزب كمونیست كارگری عراق٢٤- كنگره آزادی عراق٢٥- مفید حیدر- رئیس كنگره آزادی عراق در بصره٢٦- آرش شاه تیموری- خبرنگار و برنامه ساز هم صدا وب تی وی ٢٧- فلاح الوان- رئیس قدراسیون شوراها و اتحادیه های كارگری عراق ٢٨- مؤید احمد- سردبیر نشریه الشیوعی العمالیه در عراق٢٩- ینار محمد- رئیس سازمان آزادی زن عراق- برنده جایزه "The Eleanor Roosevelt Global Womens’s Rights"

No comments: