6.12.04

شنوندگان صدای آمريکا


صدا ها و پيامها، 6 دسامبر: گفتگو با مجيد کريمی، دانشجوی ايرانی پناهنده 06 Dec 2004, 22:49 UTC
صدا ها و پيامها، 6 دسامبر: گفتگو با مجيد کريمی، دانشجوی ايرانی پناهنده[ذخيره فايل صوتی] (RealAudio
صدا ها و پيامها، 6 دسامبر: گفتگو با مجيد کريمی، دانشجوی ايرانی پناهنده[فايل صوتی] (RealAudio)
در نيمه دوم برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز می شوند تا بطور مستقيم و زنده نظرات و درد دلهای خود را با ساير همزبانان در ميان بگذارند.

No comments: