11.10.07

پیام هیئت تحریریه سلام دمکرات به مناسبت روز جهانی "پیکار علیه حکم اعدام"

سلام دمکرات
چهار شنبه 10 اكتبر 2007, بوسيله ى
اردوان
رفقا و حامیان حقوق دمکراتیک انسان ها! درود بر شما!
هزاران سال است که جامعه بشری در روند تکاملی خود دچار انشعاباتی عمیق گشته و افراد قلیلی توانسته اند با تکیه بر این انشعابات و تمایزات و ابدی جلوه دادن آنها بر دیگران حکومت کرده و تبعیض روا دارند. این چنین بود که در سراسر جوامع بشری حکومت ها و حکومت گرانی ظاهر گشتند که برای حفظ قدرت خود قوانینی موافق با منافع طبقاتی شان وضع کرده تا حامی ایشان و امتیازاتشان باشد. و هر که را که نتوانسته و یا نخواسته است که به نظام های طبقاتی ایشان گردن نهد، و یا به بردگی و حقارت تمکین کند، را به زندان فرستاده و یا معدوم ساخته اند.
دوستان!
حکومت قرونِ وسطایی و مطلقه یِ مذهبی جمهوری اسلامی، که اینک در سراشیبی ِ فروپاشی قرار گرفته است، بیش از هر حکومت دیگری در جهان به اعدام روی آورده تا شاید با ایجاد ارعاب و وحشت در سطح جامعه بتواند نیروهای مهاجم آزادیخواه و طرفداران برابری حقوق اجتماعی را عقب نشاند. این اقدام تروریستی تا حدی صورت پذیرفته که با صدها مورد اعدام زن و مرد و کودک در سال، جمهوری اسلامی را در رأس لیستِ حکومت هایی قرار داده که از این شیوه یِ وحشیانه ،برای اعمال کنترل بر جوامع خود و حفظ منافع و امتیازات طبقه حاکمه یِ استفاده می کنند.
اعدام، قتل عمد است! قتل عمدی که توسط هیئت حاکمه با برنامه و اهدافی پلید صورت می پذیرد. و علیرغم داشتن ظاهری قانونی، به هیچ عنوان قابل توجیه نبوده و باید از طرف مردم ایران و جهان محکوم شود. پیام ما، اعضای هیئت تحریریه سلام دمکرات به خود و شما و تمامی فعالانِ حقوق دمکراتیک انسان ها اینست که تا زمانیکه در هر نقطه ای از جهان، عده ای بخواهند تا حکم اعدام را موجه و قانونی جلوه دهند، از مبارزه بر علیه چنین اقدام وحشیانه و ضد انسانی ای دست بر نداشته و با آگاه ساختن جهانیان از تاریخ اعدام و اهداف طبقات حاکمه و افشاء موارد ارتکاب به آن، در میان مردم جهان، انگیزه یِ لازم برای اقدام مستقیم در جهتِ محو کامل و دائمی آن بوجود آوریم. با آرزوی دنیایی عاری از وحشت و تبعیض!
هیئت تحریریه "سلام دمکرات"
10 اکتبر 2007

No comments: