17.3.09

حمید مافی؛ دبیر تحریریه سابق فرهنگ آشتی در منزل خود دستگیر شد

سه شنبه گذشته، 20 اسفند 1387، حمید مافی دبیر تحریریه سابق روزنامه«فرهنگ آشتی» و «حدیث قزوین» در منزل خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. خانواده این روزنامه نگار با وجود گذشت یک هفته از بازداشت وی، هنوز هیچ گونه اطلاعی در مورد شرایط او ندارند.
حمید مافی همچنین، در وبلاگش با عنوان " آماتور" به نگارش مسائل روزمره جامعه می پرداخت. آخرین مطلب وی دو روز پیش از بازداشتش نوشته شده است.
براساس آخرین آمار سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران همچنان بزرگترین زندان روزنامه نگاران در خاورمیانه است.
کمیته گزارشگران حقوق بشر

No comments: