29.8.07

نگرانی یک رفیق ازبروز اختلافات درون اردوگاه کومله

گزارشي كوتاه
از وضعيت فعلي در اردوگاههاي كومهله
اردوگاههاي كومهله كه شامل اردوگاه مركزي، " تاله سوار" و اردوگاههاي گردان و آموزشگاه است، ‌تا قبل از كنگره وضعيتي عادي و نرمال داشت. با نزديك شدن به روزهاي شروع كنگره، در لواي امنيت و اسكان رفقاي خارج از كشور كه براي شركت در كنگره به كردستان عزيمت كرده بودند، فضا و شرايط عوض شد.
از اعضا و خانوادههاي كومهله در شهر سليمانيه گرفته تا افرادي كه برخي از آنها پرونده منفي هم نزد كومهله و هم نزد حكومت منطقه دارند در لواي حفاظت از كنگره به اردوگاهها كشانده شده، ‌مستقر شدند و مسلحشان كردند.
همه با اسلحه و آمادگي نظامي در مكانهاي مختلف سازمان داده شدند، عملاً شرايط و فضا حالت نظامي به خود گرفت، ارگانها تعطيل شد و به تدريج بر در ارگانها و انبارهاي تسليحات و تداركاتي قفل زده شد. مسئولين و كاركنان ارگانها از جناح مخالف از حضور در ارگانهايشان منع شدند و از محل كار تلويزيون روژهه لات گرفته تا نانوايي اردوگاه، يك دست به شكل جناحي در اختيار گرفته شد و كليدهايشان از جناح مخالف پس گرفته شد.
به هر حال كنگره شروع شد و در جوار آن و كمي پس از برگزاري كنگره جناحي دفتر سياسي ، جناح رفرم خواه كومهله سميناري در راستاي توضيح سياستها و نكات اختلاف خود برگزار كرد و من هم بر اساس ملاحضات خود از شركت در اين سمينار پرهيز كردم.
در چنين حالي كه فضاي غير عادي در اردوگاههاي كومهله حاكم شده و اوضاع متشنج است ، ضرورت بازگشت شرايط به حال و هواي عادي و نرمال خود، بيش از هر زمان ديگري احساس ميشد، با اين وجود نه تنها چنين امري متحقق نشد بلكه فضا بيش از پيش حاد گرديد.
پس از كنگره نه تنها حالت آماده باش به هم نخورد بلكه تجمع نيرو دوچندان شد و حتي كساني به اردوگاههاي كومهله آورده شدند كه مدتها بود از رفت و آمد به اردوگاهها منع شده بودند. مستقر ساختن اين افراد به همين جا ختم نشد و زماني كه با اعتراض جناح مخالف روبرو گرديد با صدور كارت پيشمرگايه تي جعلي موضوع وارد فاز ديگري شد و مشخص شد كه برنامهاي از پيش تعيين شده بوده است. جولان اين افراد در اردوگاه موجبات تحريك بسياري را فراهم آورد كه من شخصاً و ديگر رفقا نيز بارها و بارها و حتي قبل از بروز رخدادها ، اثرات مخرب چنين عملكردي را گوشزد كرده بوديم. تحريكات بالا گرفت و ناامني هر لحظه بيشتر و بيشتر شد و كار به درگيري لفظي و گاهاً فيزيكي انجاميد. خطر استفاده از اسلحه در هر كدام از اين درگيريها به طرز تاسفآوري احساس شده است.
چنين جوي كه نوعي از رعب و وحشت را در اردوگاهها گسترانده بود، فضا را براي حضور نيروهاي نظامي حكومت كردستان عراق فراهم كرد و ناچاراً و از آنجا كه كنترل اوضاع از دست همه در رفته بود اين نيروها براي آرام سازي فضا و جلوگيري از اتفاقات بدتر در اردوگاه مستقر شدند.
با اين اوصاف و در حالي كه هياتي مشترك از هر دو جناح با همكاري مشترك نيروهاي حكومت كردستان تشكيل شد تا اوضاع را در كنترل داشته باشد، اما بازهم آرامش لازم بر اردوگاهها حاكم نشد و هر روز تشنج و درگيري ابعاد فراتري يافته است. در حقيقت اين اقدام هم تاكنون نتيجه موثر و درخوري نداشته و فضا كاملاً بحراني و متشنج است.
اين توضيح مختصر همه جوانب ماجرا را شامل نمي شود و صرفاً جهت اطلاع نگاشته شده است. اما بحث اصلي آگاه سازي طيف وسيع كومهله از اتفاقات جاري در اردوگاههاي است كه با رنج و مشقت شما مبارزان، جانباختگان كومهله و پيشمرگان سالهاي دورو نزديك بنا گذاشته شده است. در شرايطي كه ضرورت ديالوگ بيش از هر زمان ديگري احساس ميشود، ‌متاسفانه درب ديالوگ و چاره انديشي بسته شده است.
فضايي كه در بالا تا حدودي مورد اشاره قرار گرفت، نفس كشيدن را بيش از هرزماني سخت كرده، تشنج را به منتها اليه خود رسانده و ناچاراً گزينه باقي مانده را صرفاً انتخاب "انشعاب" گذاشته است.
در حالي كه همه شواهد نشانگر دو جناحي شدن كومهله است و صفبندي از هر زمان ديگري مشهودتر است، با اين حال نيز جناح دفتر سياسي نه تنها حاضر به پذيرش چنين حقيقتي نيست بلكه با انكار آن اصرار دارد كه ناديدهاش بگيرد. اساس اين تفكر را بايد در سياست هفتهها و ماههاي اخير اين جناح در برخورد به مخالفين درونياش جستجو كرد كه همواره با تقسيم صفوف كومهله به "خودي و غيرخودي" و "كومهلهايها و غير كومهلهايها"، تلاش داشته است كه خود را قادر مطلق، صاحب تمام امكانات و سرمايههاي كومهله نشان دهد.
با اين وجود كه همگان به جدايي و انشعابي از نوع متمدنانه آن ميانديشند، اينك اين گزينه نه تنها عقيم مانده بلكه ترس از بروز رخدادي جبران ناپذير آن هم در اردوگاهي پر از نيروي مسلح كه سالها مظهر رزمندگي، ‌جسارت و نبرد با دشمنان خلق كرد و جنبش انقلابي بوده است، بيش از هر زمان ديگري احساس ميشود.
در پايان نقش طيف وسيع كومهله در اين وضعيت بحراني،‌گفتگوي آنها بر سر موضوعات پيش آمده و دخالتگري موثر و فعال در امور، قابل چشم پوشي نيست و وظيفه داريم براي ممانعت از هر رويداد ناگواري كه برگي سياه بر كارنامه وزين و درخشان طيف كومهله و سالها رزمندگي و از خود گذشتگي آنها بيفزايد، تلاشي موثر و مفيد داشته باشيم.
3شهریور1386 برابر با25 اوت 2007

No comments: