29.8.07

آرامش را هر چه سريعتر به اردوگاه هاي كومه له بازگردانيد!

آرامش را هر چه سريعتر به اردوگاه هاي كومه له بازگردانيد!
بهروز سورن
در يكي دو روز گذشته اخبار و گزارشاتي چند از وضعيت اضطراري در اردوگاه سازمان كومه له دريافت و منتشر شده است. اين شرايط شايد براي آنان كه با تاريخچه سازمانهائي چند از اپوزيسيون راديكال اشنا هستند تداعي كننده وضعيت فوق العاده اي ميباشد كه در گذشته هاي دور و نزديك فجايعي انساني بر جنبش انقلابي مردم كشورمان تحميل نموده و جان عزيز بسياري از فعالين اين جنبش را قرباني تصميم گيري هاي پرشتاب و فضائي آكنده از تشنج و بحران و عصبيت نموده است.
امروز اما پيش از وقوع حادثه و انفجار در برابر گزارشاتي قرار گرفته ايم كه حاكي از عمق بحران در درون اين سازمان ميباشد. اين امر بار گران و خطير وظيفه انساني و انقلابي را بر دوش تمامي نيروهائي ميگذارد كه دل بر آينده اي مبري از خشونت و سرشار از صلح و عدالت براي دنيائي بهتر بسته اند.
آنگونه كه از گزارشات دريافتي برداشت ميشود. فضاي ملتهب اردوگاههاي كو مه له در كردستان عراق ميتواند انفجاري تلخ را بدنبال داشته باشد.برخورهاي فيزيكي هم اكنون آغاز شده است و پليس سليمانيه دخالت كرده است.پيشگيري از وقوع اين نوع برخورد خشونت بار و عواقب هولناك آن اكنون وظيفه تمامي كسانيست كه چه بلحاظ فردي و چه متشكل در مبارزه اي بي امان با جمهوري اسلامي درگيرند .
نگذاريم كه نيات شوم رژيم استبدادي جاكم در ايجاد شكاف هاي جبران ناپذير در درون اپوزيسيون عملي شود. دست آلوده رژيم جنايتكار جمهوري اسلامي را ميتوان در زايش اين التهاب مشاهده نمود. جمهوري اسلامي دره اي از سركوب زحمتكشان كرد باز نايستاده است و روزنامه نگاران را زير پاي چوبه دار نگه داشته است.
بي شك و بدون هيچ شبهه اي هنوز ميتوان بجاي بكارگيري از اسلحه و خشونت از مكانيسم هاي دمكراتيك و توسل به ديالوگ و احترام متقابل براي جناحين نظري در داخل اين سازمان بهره مند و ابزار دمكراتيك را بخدمت گرفت و قطعا راه حلي يافت. راه حلي كه برون رفت از اين فضاي تشنج آميز و بحراني را امكانپذير نمايد.
متون دريافتي همچنين حاكي از آنست كه تعداد بسياري از خانواده هاي اعضاي اين سازمان از جمله دهها كودك در اين اردوگاهها بسر ميبرند كه بعلل مشكلات بسيار قادر به خروج از اين مناطق نميباشند .
تاريخ سوخته كردستان مقاوم و قهرمان كه همواره پيشتاز مبارزه با ستم و دفاع از آزادي بوده است نيازمند تحميل فاجعه اي ديگر و اينبار و مكرر از درون نميباشد.كردستان تا كنون شاهد درگيري هاي متعددي از اين نوع بوذه است. ترورهاي پراكنده، درگيري مسلحانه حزب دمكرات كردستان و كومه له، حادثه 4 بهمن سازمان فدائي و هم اكنون بوي تلخ اين حوادث شوم از اردوگاههاي كومه له بمشام ميرسد.
قطعا راه حل سياسي و تشكيلاتي در مرحله اول و با استفاده از تشكيل سريع گروه حل بحران در منطقه با حضور برابرنمايندگان جناحين ميتواند در پرهيز از خشونت و جلوگيري از توسل به درگيريهاي فيزيكي و احيانا مسلحانه موثر افتد. بي ترديد و صرفنظر از انحرافات موجود و شناخته شده اين سازمان در سالهاي گذشته هر گونه توسل به خشونت و استفاده از سلاح در حل بحران كنوني از ديدگاه همه آناني كه براي ازادي و برابري در ايران و حقوق مليت هاي ساكن آن مبارزه ميكنند، محكوم است.
كردستان امروز بيش از هميشه به اتحاد تمامي نيروهائي نيازمند است كه براي احقاق حقوق زحمتكشان كرد از رژيم تا بدندان مسلح جمهوري اسلامي، جامه رزم پوشيده اند .
در كمال تاسف مشاهده ميشود كه برخي از افراد و سازمانها بجاي راهيابي براي پيشگيري از درگيري هاي مسلحانه در اردوگاه هاي كومه له اطلاعيه هائي صادر ميكنند كه جز بر مولفه هاي كينه توزانه و تصفيه حسابهاي كهنه اتكائي ندارد.
اين افراد و تشكلها با اين اقدامات خود در دامن زدن به فضاي متشنج ميان جناحهاي موجود در اين سازمان نقشي موثر بازي ميكنند.
محكوميت اعمال خشونت در اين اردوگاهها از جانب اپوزيسيون راديكال و بكارگيري اهرم هائي صلح آميز براي خروج از بحران توسط گروههاي موجود در اين سازمان در شرايط كنوني و همين امروز از اهميت تعيين كننده اي برخوردار است

No comments: