30.8.07

نامه محمود خلیلی زندانی سیاسی سابق به فعالین کومله

محمود خلیلی زندانی سیاسی سابق
ویکی از همکاران گفتگوهای زندان
پیشمرگان دلاور کومله ، فرزندان کار وزحمت ،فرزندان ستم طبقاتی به راستی چه شده است؟ شما که سرکوب عنان گسیخته سرمایه داری را با پوست وگوشت واستخوان خود حس کرده اید وهمواره جواب سرکوبگران رادر میدان نبرد داده اید . امروز چرا سلاح را به سمت سینه همرزمان خود نشانه رفته اید؟تاریخچه شما نشان داده است که می توانید از دل سخت ترین شرایط که فرصت طلبان برای شما ایجاد نموده اند سر فرازانه دوباره خود را بارور سازید . شما یکبار این امتحان را پس داده اید و نشان دادید که چگونه با سختی فراوان از چنگال شیادانی که سازمان انقلابی زحمتکشان را به سراشیبی نابودی کشانده بود خود را رها ساختید ودوباره کومله را احیاء کردید بدون اینکه قطره خونی از پیکر عزیزی بر زمین ریخته شودو خلق کردبا آغوش بازدوباره از شما استقبال کرد.شما درد را می شناسید ودرمان آن را هم به خوبی می دانید.انحرافات موجود را نه از دهانه مسلسل بلکه با بیان آن می توانید افشاء سازید. فرصت طلبان ، سازشکاران ،وقدرت طلبان هم پای رژیم سرمایه داری حاکم بر ایران در انتظار حمام خونی هستند که اینبار توسط خودتان برپا خواهد شد.هوشیاری خود را حفظ کنید.کسانی که با علنی کردن نام خودآگاهانه یا نا آگاهانه قصد لشکرکشی دارند،کسانی که چارت تشکیلاتی شما را برای رژیم جنایتکار ایران می کشند،کسانی که با انحصار طلبی وخود محور بینی تلاش دارند با استفاده از امکانات امپریالیستها جایگاهی برای خود دست وپا کنند.تنها آب به آسیاب رژیم خواهند ریخت . همانطور که ما صدای هلهله وشادی آنها را در سایت بازتاب می بینیم ومی شنویم که چگونه از سنگر بندی شما واحتمال رودر روئی شما به وجد آمده اند.مبارزه برای اصول را نباید فراموش کرد . در مبارزه روی اصول انقلابی با هیچکس نباید مماشات کرد.اما این مبارزه با اسلحه کشیدن به سمت یکدیگر تفاوت دارد.تاوان اشتباهات وانحرافات رهبران را نبایدپیشمرگان و هم سنگران دیروز بپردازند.تلاش در جهت افشاء وترد عناصرمنحرف را نباید فراموش کردودر کنارآن نباید گلوله هائی که می بایست سینه دشمن را بشکافد سینه هم سنگر دیروز را نشانه رود.مردم کردستان نگرانند، نیروهای انقلابی نگرانندکسانی که شما را به زدوخوردمسلحانه تشویق می کنند دشمنان انقلاب وتمامی زحمتکشان هستند.نگذارید لکه ننگ کشتار هم رزمان دامنتان را آلوده سازدهمانطورکه پس از 23سال سنگینی فاجعه 4بهمن بر روی شانه های ما سنگینی می کند .امروز روز نبرد با رژیم سرکوبگرسرمایه داری ایران است ، فراموشی ،کوتاهی وهر عملی که منجر به آسیب پذیری نیروهای انقلابی گرددجرمی غیرقابل گذشت است .رزمندگان کومله ،پیشمرگان دلاور با حفظ خونسردی انقلابی و رعایت تمامی معیارهای انقلابی نیروی قهر خود را برای مقابله با دژخیمان سرمایه (کسانی که با بمباران نظامی وتبلیغاتی تلاش دارند بخشی از نیروهای انقلاب را به دست خودشان نابود سازند)ذخیره وبه کاربندید.

No comments: