1.9.07

نامه رفیق حسن ماسالی به فعالین کومله

آ31 آگست 2007
نامه به یاران دیرینه ومبارز:
اعضای رهبری و کادر های کومه له

یاران عزیز ، با برخی از شما دوستی و آشنائی نزدیک ودیرینه دارم و با جنبش سیاسی وبا محتوای مبارزاتی همه شما بخوبی آشنا هستم.
میدانید که با برخی از مواضع سیاسی شما و روش کار شما در گذشته و حال موافق نبودم اما برای شما ها احترام قائل هستم و شماها را فرزندان ارزشمند ایران و کردستان میدانم.
عقیده دارم در یک حزب و سازمان سیاسی – حتی باتئوری های همگون- میتواند بر سربرنامه های مرحله ای و راه و روش تحقق آنها اختلاف نظر اساسی بروز کند . انسانها " ماشین کوکی" نیستند که بدون داشتن نظر و ابتکار عمل، زندگی و مبارزه کنند.
از اینکه اختلاف نظر های سیاسی و اختلاف سلیقه ها را چگونه نظم بدهیم و اشتراک نظرها را همآهنگ کنیم ، به درایت و کاردانی و فرهنگ سیاسی ما مبارزین سیاسی ارتباط دارد.
یاران عزیز ،
مسائلی سیاسی و اجتماعی که شما وهمه ما با آن روبرو هستیم بسیار بغرنج هستند. برای پاسخگوئی به آنها ضروریست که با صبر و متانت رفتار کنیم و ضمن داشتن تنوع نظر، همبستگی خود را حفظ کنیم و دوراندیشانه عمل کنیم.
پیشنهاد میکنم:
نماینده یا نمایندگانی از هر " فراکسیون" انتخاب شوند و با میانجیگری چند نفر " معتمد سیاسی" که مورد قبول
همه طرفین باشند، هرچه زودترجلسات مشترکی برای " سامانه بخشیدن اختلافات و تنظیم اشتراک نظرها" در یکی از کشورها که مورد توافق قرار میگیرد ، برگزارکنید.
صمیمانه و رفیقانه تقاضا دارم که بجای رفتارهای خصمانه و پرخاشگرانه نسبت بهمدیگر، راه و روش گفتگو برای رفع بحران را انتخاب کنید و بسهم خود آماده هستم که دست رفیقانه همه شما را بفشارم و در روند گفتگو ها همچنان بعنوان یک دوست دیرینه تلاش کنم تا دوستی و همبستگی در میان شما پایدار و استوارباقی بماند .

بادرودهای صمیمانه- حسن ماسالی
Tel.1-301-792-3370HMassali@aol.com

No comments: