7.9.07

مامورین وزارت اطلاعات به منازل خانواده های کشتار سال ۱٣۶۷ یورش برده و تا به حال ۵ خانواده را دستگیر کردند

بنابه گزارشات رسیده در روزهای اخیر مامورین وزارت اطلاعات به منازل خانواده های که فرزندان آنها در کشتار سال ۱٣۶۷ جان باختن یورش برده و تا به حال ۵ خانواده دستگیر وبه نقاط نامعلومی انتقال داده شده اند. علت دستگیری این خانواده ها شرکت در مراسم ۱۹ سالگرد کشتار زندانیان سیاسی است. یکی ازدستگیر شدگان آقای علی سارمی که چند ماه پیش از بند مخوف ۲۰۹ به قید ضمانت آزاد شده بود او به دلیل شرکت در مراسم ۱۹ سالگرد قتل عام ۱٣۶۷ مجددا دستگیر کردند و به نقطه‍ی نامعلومی برده شده. هنگام دستگیری رفتار با آنها وحشیانه بوده. از محل بازداشت و وضعیت آنها
هیچگونه اطلاعی در دست نیست
منبع اخبار روز

No comments: