12.3.08

نقش بنگاه هاي خريد و فروش راي در نمايش انتخاباتي 24 اسفند افشا شد

سلام دمکرات : ديگر خريد و فروش راي به امري عادي در نمايش هاي به اصطلاح انتخاباتي حاكميت اسلامي در 3 دهه اخير تبديل شده است. در هر انتخاباتي شاهد آن هستيم كه جناح هاي مختبف حاكميت براي كسب كرسي هاي قدرت دست به هر گونه عملي مي زنند. يكي از این اعمال همين خريد و فروش راي است.
در طي روز هاي اخير كه به نمايش انتخابات مجلس حكومتي هشتم نزديك مي شويم بنگاه‌هاي خريد و فروش راي براي شركت در اين نمايش خود را آماده كرده اند. بنا بر شنيده ها اين بنگاه ها در اطراف محل صندوق‌هاي رأي بيش از جا هاي ديگر خودنمايي مي كنند.
در اين زمينه خحتي يكي از كانديدا هاي اين نمايش انتخاباتي گفته است افرادي در قالب تشکلهاي خاص اقدام به عقد قرارداد با برخي کانديداهاي مجلس براي فعاليتهايي در جهت اخذ آراي مردم بصورت "تضمين شده!" مينمايند. اين كانديدا كه گويا خود از نظر مالي توان اين كار را نداشته دست به افشاگري اين كار زده است. البته لازم به توضيخ است كه اين فرد خود در ليستي قرار دارد كه به احتمال قوي از آرایِ سازماندهي شده جدي برخوردار مي باشد.
وی در ادامه افزوده است: " در مراجعه ی برخي از اين افراد به ستاد انتخاباتي اينجانب با جواب منفي و انتقاد ستاد مواجه شدند ."
بر اساس گزارش های به دست امده خدماتی كه معمولا اين "بنگاه هاي تضميني آرا" به آن اشاره مي كنند موارد زير مي باشد:
1. اين بنگاه ‌ها با نام‌هايي از قبيل "دوستداران ... (نام يک استان)" داراي 40 هزار عضو مي‌باشند ليکن از وزارت کشور يا ارشاد يا نهاد و سازمان ديگري مجوّز نداشته و بنام هيأت مذهبي و از اين قبيل هویت های مجهول فعاليت مي‌کنند .
2. اين بنگاه ‌ها قادر هستند به نصب پوستر به صورت عادي و به صورت ويژه اقدام نمايند. نصب ويژه شامل اقدام به نصب پوسترها در 12 ساعت مانده به انتخابات و در حوالي و مسيرهاي صندوقهاي رأي و با تضمين عدم امحاء و پاکسازي پوستر ميباشد!
3. اين بنگاه ‌ها در روز انتخابات با جمع آوري کارگران ساختماني و افراد بيکار از تهران و حومه قادر هستند تا با اخذ مبلغ معيني آراي آنها را به نفع کانديداي داراي قرارداد به صندوق بريزند.
4. اين بنگاه ‌ها تعهد مينمايند که در اطراف محل هر صندوق رأي حداقل يک نفر با روپوش (کاور) داراي طرح خاص مستقر نمايند که فرد مورد نظر از سوي تشکل، تعداد از پيش تعيين شده اي از آرا را براي کانديداي مورد نظر تضمين مينمايد! اين تعداد رأي به نسبت شلوغ يا خلوت بودن صندوق ميتواند از 500 تا 3000 عدد متغير باشد.
5. در روز انتخابات، بازرسان موتور سوار اين تشکل‌ها که داراي بيسيم با مجوز مخابرات مي‌باشند بر کار افراد روپوش دار صندوقها به صورت گردشي نظارت مينمايند.
قابل ذکر است که اين افراد به عنوان تبليغ کار خود عنوان می نمایند که در حال انعقاد قراردادهاي متعدد با کانديداهاي مختلف هستند.
بر اساس گزارش هاي رسيده تاكنون بسياري از كانديدا هاي جناح هاي مختلف حاكميت از دو طيف اصلاح طلب و اصول گرا با صرف هزينه هاي هنگفت از اين بنگاه ها استفاده می کنند.

No comments: