13.3.08

طبق اطلاع رسيده از چند تن از دانشجويان آزاد شده نيروهاي وزارت اطلاعات براي در هم شکستن روحيه دانشجويان زنداني و به منظور تحقير آنان و ايجاد اختلاف در


طبق اطلاع رسيده از چند تن از دانشجويان آزاد شده نيروهاي وزارت اطلاعات براي در هم شکستن روحيه دانشجويان زنداني و به منظور تحقير آنان و ايجاد اختلاف در ميان دانشجويان اقدام به برگزاري جشن تولد براي يکي از دانشجويان بزداشت شده کرده اند

AHMAD BATEBI:
در ميانه ي اين بهروز کريم زاده و پيمان پيران با چشمبند به ميان جمع برده شده اند اوضاع جسمي اين اين
دو فعال سياسي به حدي وخيم و ترحم انگيز بوده است که بسياري از حاضران را به گريه انداخته است

گوشت دست بهروز کريم زاده کاملا تکه تکه شده و منظره ي وحشتباري را به وجود آ ورده بود . ضمن آنکه چند تن از حضار متوجه شده اند گوش چپ بهروز کريمي زاده قدرت شنوايي خودرا از دست داده است بهروز کريمي زاده با خنده اي تلخ و کوتاه رو به دانشجويان گفته است : من نمي شنوم

AHMAD BATEBI:
از سويي ديگر پيمان پيران به جاي راه رفتن تقريبا بر روي زمين مي خزيده است به دليل صدمه به کف پا و زخمهاي ناشي از کابل پيمان پيران به جاي گام برداشتن پاي خود را روي زمين مي کشيده است .

No comments: