18.4.06

خانواده احمد باطبی خبر حکم اعدام وی را تائیدکردند


خانواده احمد باطبی خبر حکم اعدام وی را تائیدکردند
اطلاع پیدا کردیم که آقای احمد باطبی دوباره به اعدام محکوم شده اند با توجه با خبری که وبلاگ پیش به سوی آزادی منشتر کرده بود و پیگیری های که انجام شده است این خبر از طرف خانواده آقای باطبی نیز تائید شد . طبق گفته های خانواده آقای باطبی حکم اعدام ایشان با دو درجه تخفیف از طرف رهبر انقلاب به 15 سال زندان کاهش پیدا کرده بود ، در طول سالهای که آقای باطبی در زندان بودند مدارکی مبنی بر نقض قانون اعم از شکنجه وی که به تائید پزشکی قانونی و خود رژیم نیز رسیده بوده توسط وکیل ، خوده آقای باطبی و خانواده اش جمع آوری شده بود . مدارکی در مورد دادگاه سه دقیقه ای که وی را با چشمانی بسته با انفرادی و شکنجه محکوم کرده بود .در طی این سالها در مورد آقای باطبی یک اعتراض و لایحه به هیئت تحقیق شعبه 13 دادگاه انقلاب ارائه شده است که آنها با وجودمدارک کافی که ثابت می کرد قانون در مورد وی نقض شده است با نگرشی سیاسی تقاضای تجدید نظر وی را رد کرده اند و گفته اند که حکم اعدام درست بوده و نباید به 15 سال حبس کاهش پیدا می کرد . هم اکنون احمد باطبی با گذشت 7 سال حبس اگر حکم اعدام وی اجزا نشود و اگر دو درجه عفو از وی پس گرفته نشود باید هشت سالدیگر در زندان بماند و به این ترتیب با تائید حکم اعدام وی از طرف دیوان عالی کشور تمام راه های قانوی پیگیری و اعتراض بسته شده است و حکم اعدام وی اجرا خواهد شد

No comments: