18.4.06

به نام آزادیتاریخ : 29/01/85
شماره : گ/005-85

به نام آزادی

بر اساس آخرین گزارشات دریافتی
صبح امروز آقای بهروز جاوید تهرانی زندانی سیاسی محکوم به چهارسال زندان که دوران محکومیت خویش را درزندان مخوف گوهردشت کرج سپری میکند جهت دادرسی به یکی دیگرازدو پرونده مفتوح خویش به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران فراخوانده شد . از دستگیری این مبارز خستگی ناپذیر حدود یکسال میگذرد و عدم دادرسی به پرونده وی برخلاف موازین قانونی میباشد .
ایشان در طول مدت بازداشت خویش در بازداشتگاه 209 اوین مورد ضرب وشتم وشکنجه قرار گرفتند که بعلت صدمات وارده دچار ضعف بینایی و سردردهای مزمن گردیده اند و در شرایط بد محیطی و جسمی و جدا از سایر زندانیان سیاسی نگهداری میشوند .
عدم دادرسی به پرونده زندانیان عقیدتی و استفاده از مفتوح بودن آن بعنوان ابزار فشار در جهت محدود نمودن فرد و فشار بر وی بعنوان حربه ای برای سرکوب آزادیخواهان و نقض شدید حقوق بشر را محکوم میکنیم و خواستارآزادی وی و تمام زندانیان سیاسی میباشیم . دست تمامی کسانی که در این راه با ما همگام هستند را میفشاریم .فعالان حقوق بشر در ايران
Human Rights Activists in Iran
Hra.iran@gmail.com
Tel : +989329224904

No comments: