1.4.07

......آری این چنین بود .........

......آری این چنین بود .........
معلم اول گفت.,
شهید قلب تاریخ است وخود ,, قلب ,,تاریخ شد
,,مصلوب,, و ,,شمع آجین ,,
گفت ,اعتراض , عصیان, فریاد , و بردار شد !؟
گفت , حقیقت برتر از مصلحت است ,
و خود به قربانگاه حقیقت رفت .
گفت ,حق ,دادنی نیست ,گرفتنی است,
خار چشم اغیار شد .
دم گرم مسیحائی او فریاد شد
مصلحت گزیدگان ,بندگان, زر ,و ,زور , و ,تزویر,
حقیقت گزیدگان,قربانیان ,زندان, شکنجه, و اعدام
آیا تاریخ چرخش تکرارها نیست ؟
بیائید ,کاوه , و آرش ها,......
گاه نبرد دیگریست
به مسلخ کشان حقیقت با دشنه و ساطور آمده اند
آیا گاه خیزش نیست !؟
فرزندان ایران زمین کجائید ؟
وطن امروز به شما مینگرد !
من , تو , ما را فریاد میکند
آخر این حقیقت تا به کی قربانی مصلحت است ؟؟؟؟
و آزادی ,بیان کم رنگ یک واژه
ای فغان از این همه سکوت استبداد زده, آزادی کش,
تو ای معلم ,ای آزاده
تو , راوی ,,آزادی ,, هستی
تو راوی ,عدالت و برابری , هستی
من و ,فرزندان ایران چشم وگوش به تو سپرده ایم
فردای ایران را شاگردان تو رقم میزنند

بپاخیزید _بپاخیزید
و نگذارید حقیقت قربانی مصلحت شود
و در گذر از آن ,,آزادی ,,را جان دوباره بخشید
بپاخیزید
مجید کریمی
بروکسل
24.03.2007

No comments: