1.4.07

عکس : شعار مرگ بر انگلیس در بازی اسقلال و پرسپولیس از سوی گردانندگان دولتی ورزشگاه آزادی

عکس : شعار مرگ بر انگلیس در بازی اسقلال و پرسپولیس از سوی گردانندگان دولتی ورزشگاه آزادی

No comments: