27.4.07

ادوارنیوز: اعترضات دانشجویان لرستان


ادوارنیوز: اعترضات دانشجویان لرستان
ادوارنیوز: دانشجویان در دانشگاه لرستان در اعتراض به وضعیت بسته فرهنگی و سیاسی این دانشگاه اقدام به تجمع و تحصن کردند. به گزارش خبرنگار ادوار نیوز، درپی عدم حضور رییس دانشگاه و مسئول حراست در جلسه پرسش و پاسخی که از سوی شورای صنفی ترتیب داده شده بود، شریف پور معاون دانشجویی این دانشگاه نیز با انتقاد از وضعیت صنفی دانشگاه بیانیه ای را به این نشست ارائه داد. بر اساس این گزارش در پی این وقایع بیش از 700 نفر از دانشجویان با حضور در صحن حیاط و تشکیل یک تجمع اعتراض آمیز خواستار پاسخگویی و استعفای صادقی رییس این دانشگاه و همچنین مسئول حراست دانشگاه به دلیل بسته شدن تشکل های دانشجویی ، نشریات و لغو فعالیت های فرهنگی و سیاسی در دانشگاه لرستان شدند. گفته می شود عده ای از گروه های فشار برای تهدید و کنترل دانشجویان معترض به صورت سازمان یافته در محل حضور یافته اند.

No comments: