3.4.09

این عمل به شدت زشت و ضد بشریست

جلوگيري از ورود پزشكان عراقي به اشرف، ممانعت ازجراحي يك بيمار سرطاني و 4عمل جراحي ديگربدستور موفق ربيعي
اقدام جنايتكارانه و ضدانساني براي جلب رضايت استبداد سياه ديني
اطلاعيه دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
روز جمعه 14فروردين (3آوريل2009)، نيروهاي عراقي بهدستور موفق الربيعي از ورود 3پزشك عراقي كه براي عمل تومور داخلي خانم فاطمه عليزاده (مبتلا به سرطان) و انجام 4عمل جراحي ديگر به اشرف رفته بودند, جلوگيري كردند. پزشكان عراقي شامل يك خانم متخصص بيهوشي و دو جراح متخصص بودند كه براي آمدن همزمان آنها به اشرف, از مدتي پيش هماهنگي شده بود. نماينده دولت عراق و فرمانده نيروي عراقي نيز درحضور فرمانده نيروي آمريكايي در اشرف, اعلام موافقت كرده بودند و مشخصات كامل هر سه طبيب نيز به نيروهاي عراقي داده شده بود. علاوه بر اين, يكي ديگر از ساكنان اشرف (خانم قدسيه گنجهاي) با عارضه ناگهاني مشكوك به آپانديسيت حادّ مواجه شده و نيازمند رسيدگي عاجل پزشكي بود.
در شرايطي كه ساكنان شهر اشرف امكان تردد و دسترسي به بيمارستانهاي عراقي را ندارند, خدمات مورد نياز پزشكي يا بهصورت خودكفا و يا با دعوت از پزشكان عراقي به اشرف صورت ميگيرد. در چنين وضعيتي, ممانعت از ورود پزشكان يك اقدام جنايتكارانه ضدانساني است. اين اقدام كه به دستور موفق الربيعي براي خوش خدمتي و جلب رضايت استبداد سياه حاكم بر ايران صورت گرفت, نقض ابتدايي ترين حقوق انساني حتي در شرايط جنگي, در تعارض با حقوق بشر و همه معيارهاي انساني و قوانين بشردوستانه بين المللي است. موفق الربيعي در مصاحبه با تلويزيون الفرات در 12فروردين به صراحت گفته بود«به تدريج حضور آنها در عراق را تحمل ناپذير ميكنيم».
اقدام لئيمانه امروز, بار ديگر نيات شوم فاشيسم ديني حاكم بر ايران را براي ايجاد يك فاجعه انساني در اشرف بارز ميكند. مقاومت ايران رئيس جمهور و دولت آمريكا و دبيركل و شوراي امنيت ملل متحد و سازمانهاي بين المللي بهويژه صليب سرخ بين المللي را به دخالت فوري براي جلوگيري از اين فاجعه در اشرف فرا ميخواند.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
14 فروردين 1388 ( 3 آوريل 2009)

No comments: