2.4.09

مطلبی از شیوا نظر اهاری

بازی نابرابری است...
امیدرضا..
حقوق بشری که مداست این روزها...
بازی نابرابر.. که رفاقت ها را دارد از بین می برد..
برای حقوق بشر؟ اسم؟ قدرت؟ یا هیچ...
بوی نفرت می آید..
این فتیله دارد به انتها می رسد...

دلم می خواهد، خیلی دلم می خواهد بگویم: ما فلنگ را بستیم و رفتیم، شما بمانید و این کثافت ها..
امیدرضا...

بی ربط: این کتاب را آن موقع ها، پیش ترها، دوستی داد، یادم است، گفت : وقتی بخوانیش، برایت میشود عین حافظ، هیچ وقت کلماتش، سطرهایش کهنه نمی شود، هیچ وقت به انتها نمی رسد.. باور نکردم آن موقع، شاید در دلم چیزی هم گفته باشم.. اما راست گفت.. عجیب آرامم می کند کلماتش در نکبت چنین روزهایی... راست می گفت، شد حافظ برایم
" باردیگر شهری که دوست می داشتم"
http://azadiezan.mihanblog.com/post/18

No comments: