5.4.09

جانوری به نام کرزای و تعیین رابطه ميزان همخوابگی مردان در رابطه زناشويی

قانون در افغانستان ميزان همخوابگی مردان در رابطه زناشويی ، و وظيفه زنان را تعيين کرد! کابل-آسوشيتد پرس/ در روز پنج شنبه رييس جمهور افغانستان ، حميد کرزاي، قانونی را تصويب کرد که زنان را وادار می کند که حد اقل چهار روزی يک بار با مردان خود همخوابگی داشته باشند. در اين قانون آمده :" مادامی که مرد در سفر نيست، هر چهار شب يک بار او حق داشتن رابطه جنسی با همسرش را دارد." اين بخشی از ماده 132 قانون جديد تنظيم خانواده است که شيعيان افغانستان که 20 درصد جمعيت افغانستان را تشکيل ميدهند، تنظيم کرده اند. اين قانون تصريح می کند: " به جز زمانی که زن بيمار است يا مريضی ای دارد که در اثر رابط جنسی ميتواند وخيم تر شود، او موظف است به نياز جنسی شوهرش پاسخ مثبت دهد." به زنان نيز در اين قانون حق بر آوردن نياز جنسی اشان داده شده ، اما با زمانبندی! ديگری. مرد فقط تا 4 ماه ميتواند از بر آوردن نياز زن خود داری کند! اين قانون که توسط حامد کرزای و بدون بحث در مجلس تصويب شده است در کابل مورد انتقاد شديد واقع شده است. دليل اين نقد زير گرفتن همه جانبه حقوق زنان است. نهاد توسعه زنان سازمان ملل نيز دولت افغانستان را متهم کرده است که " تجاوز در چهار چوب زناشويی را مشروعيت می بخشد." آنچه مسلم است اين قانون از جنبه های بسياری حقوق بشر را نقض می کند.
يک سخنگوی کرزای در اين رابطه به مطبوعات گفت:" رييس جمهور اعتراضات را شنيده و به آنها توجه دارد"!!

No comments: