14.4.09

خواستهای کارگران ایران خودرو از مدیریت جدید


خواستهای کارگران ایران خودرو از مدیریت جدید
دوستان و همكاران گرامي
سال جديد را با تغيير و تحول جديد آغاز مي كنيم رفتن مدير عامل قديم منطقي و آمدن مدير عامل جديد نجم الدين به شركت مي باشد
براي ما مهم نيست چه كسي مدير عامل مي شود براي ما مهم بر آوردساختن خواستهاي اصلي ما در زمان كنوني است.منطقي با بي توجهي به خيلي از خواستهاي ما و در راستاي خوش خدمتي به سرمايه داران سرانجام همچون غروي به راهي رفت كه آمده بود.
ولي امروز در راس امور ايرانخودرو كسي قرار گرفته است كه خود سالها در ايرانخودرو بوده و بهتر مي داند اگر به خواستهاي ما بي توچهي كند به جاي خواهد رفت كه مديران پر قدرتر از او رفتند.آقاي نجم الدين حتما مي داند ما چه خواستهاي داريم و ايشان مي داند كه اعتصاب 10 تير براي چه در ايرانخودرو ايرانخودرو ديزل به وقوع پيوسته است.ما از مديريت جديد اعلام مي كنيم كه ما كارگران ايرانخودرو براي بر آورد ساختن خواستهاي خود هرگز نه سازش خواهيم و نه عقب خواهيم نشست.
مهمترين خواستهاي كارگران ايرانخودرو در شرايط كنوني بدين شرح است
1-بازگشت به كار تمام كارگران اخراج شده شركتهاي پيمانكاري
2- بازگشت به كار كاركنان نشريه كار آمد و تبرئيه آنان
3-لغو قراردادهای موقت و استخدام رسمی کارگران
4-جلوگیری از گسترش شرکت‌های پیمانکاری و انتقال کارگران آن به خود شرکت
5-اخراج حراست از سالنهاي توليدي وعدم دخالت آنها در امور شخصي كارگران
6- آزادي تشكلهاي كارگري وبرگزاري هرچه سريعتر انتخابات كارگري
7-لغو اضافه کاری اجباری و برداشتن سقف اضافه کار عادی
8- افزایش حق آکورد (حق بهره وری)
9- افزایش حقوق‌ها متناسب با افزایش قیمت‌ها در کشور
10- اجراي طرح طبقه بندي مشاغل
11- اجراي بازنشسته كردن كارگران و لغو سقف پرداخت حق سنوات
12- کاهش فشار کاری با استخدام نیروهای جدی
جمعي از كارگران ايرانخودرو
بيستم و چهارم فروردين 1388
http://khodrokar.blogfa.com

No comments: