25.3.06

اکنون نوبت آزادی زرافشان است

به نظر می رسد در شرایط فعلی باید برای آزادی وکیل شجاع پرونده ی قتل های زنجیره ای یعنی ناصر زرافشان فعالیتی دوچندان کرد. این امر بدین معنا نیست که آزادی دیگران کم اهمیت تر است و یا زرافشان مهم تر از آنان است . بلکه تنها شروع یک حرکت عینی و مشخص استعاقبت گنجی بعد از گذراندن ۶ سال پر فراز نشیب و پر دغدغه و نگرانی از زندان آزاد شد. گنجی با زمستان رفته بود و با بهار آمد. در مورد او زیاد نوشته شده است و صحبت شده! شاید اکنون کمتر کسی در جامعه باشد که اندکی مسائل سیاسی و اجتماعی روز را دنبال کند و در مورد گنجی چیزی نداند. این امر خود یک دست آورد بزرگ است. این را به جرات می توان گفت که اگر الین حجم از اطلاع رسانی و تلاش و پیگیری اصحاب قلم و سخن نبود حاکمیت دلش رضا نمی داد که به این سادگی ها گنجی را آزاد کند. شاید این امر را با اندکی بالا و پایین کردن یک پیروزی هرچند کوچک برای جنبش مردمی جامعه ما دانست. حال که گنجی آزاد شده آیا وظیفه ما تمام شده است؟ قطعا پاسخ منفی است. بلکه به نظر می رسد که ما اکنون کار های بیشتری را پیش رو خواهیم داشت. هنوز ده ها دانشجو و فعال سیاسی در زندانند. هنوز فعالین کرد در زندانند. هنوز کارگران شرکت واحد و فعالین سندیکایی و دیگر فعالین کارگری در زندانند. ۵ تن از فعالین کارگری در سقز حکم زندان دارند. با وجود دادن مرخصی به برخی از فعالین سندیکا در ایام نوروز همچنان از سرنوشت منصور اسانلو اطلاعی در دست نیست.اما به نظر می رسد که در کنار دادن شعار کلی و جامع آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و فعالین حقوق بشر و فعالین کارگری باید مثل قضیه گنجی روی موارد مشخص زوم کرد. به نظر می رسد در شرایط فعلی باید برای آزادی وکیل شجاع پرونده ی قتل های زنجیره ای یعنی ناصر زرافشان فعالیتی دوچندان کرد. این امر بدین معنا نیست که آزادی دیگران کم اهمیت تر است و یا زرافشان مهم تر از آنان است . بلکه تنها شروع یک حرکت عینی و مشخص است که قطعا در زرافشان خلاصه نخواهد شد و به تک تک زندانیان سیاسی و کارگری خواهد رسید. اما شاید زرافشان برای شروع انتخاب مناسب تری به نظر آید.پس از امروز شروع می کنیم در مورد او در وبلاگ هایمان در نشریات دانشجویی حتی بر روی دیوار های شهر و دانشگاه و کارخانه می نویسم. روی صندلی های اتوبوس ها آزادی او و اسانلو را خواستار می شویم. برایش امضا جمع می کنیم. به خانه اش می رویم و شب شعر برگزار می کنیم. برایش شمع روشن می کنیم. و............... شما هم پیشنهاد بدهید!در نهایت با هم فریاد بر می آوریم که :اکنون نوبت آزادی زرافشان است.

No comments: