31.3.06

تهديد به اعدام زندانيان مجاهد خلق افزايش يافته است


تهران ـ 6 فروردين.
گزارشهاي رسيده از تهران، از ادامه تهديدات رژيم به اجراي احكام اعدام زندانيان مجاهد خلق در زندان گوهردشت حكايت مي كند.بنا به اين گزارش، روز جمعه4فروردين حكم اعدام مجاهد خلق ولي الله فيض مهدوي به وي ابلاغ شده است. اين گزارش حاكي است كه او حكم را امضا كرده و گفته است اجازه نخواهم داد كه مرا با مظلوميت مانند حجت به شهادت برسانند كاري مي كنم كه دنيا سر اينها خراب شود.
به گزارش رسيده خانواده هاي زندانيان سياسي مجاهدين نگران به اجرا در آمد احکام صادر عليه زندانيان هستند. بر اساس احكام مزبور، 7 تن از زندانيان در معرض اعدام قرار دارند.اين افراد شامل:
سعيد ماسوري. ولي الله فيض مهدوي. غلامحسين کلبي. خالد حرداني. فرهنگ پورمنصور. شهرام پورمنصور و عليرضا کرمي خيرآبادي مي باشد
.بنا به اين گزارش برخي از اين زندانيان بيمار هستند و زندانبانان از ارائه امكانات درماني به آنان خودداري مي كنند.لازم به يادآوريست كه گروههايي از دانشجويان و زنان روز سيزده بدر را به عنوان روز اعلام همبستگي با زندانيان سياسي اعلام كرده و از هموطنان خواستار پيوستن به اين حركت و اعلام حمايت از زندانيان سياسي مي باشند.
اين اقدام در ادامة سلسله تهديدهايي است كه از زمان ارجاع پروندة رژيم آخوندي به شوراي امنيت توسط دژخيمان عليه زندانيان سياسي صورت ميگيرد.

کمیته پیگیری وضعیت زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر

No comments: