29.3.06

فراخوان عمومی ازطرف زندانیان سیاسی / جشن ملی سیزده بدر و" روبان سه رنگ ایرانی"


انتشار: کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر شماره 16-2006 تاریخ 3/1/ 1385


فراخوان عمومی ازطرف زندانیان سیاسی / جشن ملی سیزده بدر و" روبان سه رنگ ایرانی"

4 فروردین 1385

انتشار: کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر شماره 16-2006 تاریخ 3/1/1385 فراخوان عمومی ازطرف زندانیان سیاسی / جشن ملی سیزده بدر و" روبان سه رنگ ایرانی"

1- 27

سال گذشته، انباشت مطالبات ایرانی به دلیل خصلت اقتدارگرایانه رژیم وسرکوب ازیکسو وجهالت وناتوانی " تئوریک" وعملی حکومت دینی از دیگرسو، صورت گرفته وبه همین دلیل ضرورت یک " انقلاب دمکراتیک" را بدیهی می نماید.

2 -

متناسب با گسترش ارتباطات وپیشرفت دانائی درهمه زمینه ها وفهم شهروندان ایرانی ازحقوق مدنی، انسانی ودمکراتیک خود،به لحاظ نظری، چشم اندازروشنی ازآنچه می خواهیم و" مدینه فاضله " ایرانی ومهندسی یک ساختار سیاسی دمکراتیک ،درپیش روی ماست.

3 -

دریک دهه اخیر،ودربین " اپوزیسیون" درون وبرون مرز یک " وفاق بین الاذهانی " برای جایگزینی " دمکراسی خواهی" بصورت یک گفتمان مسلط درآمده ودوجناح اصلی " آپوزیسیون" یعنی " جمهوری خواهان" و" مشروطه خواهان" به این لحاظ به یک تصمیم جمعی رسیده اند.

4-

" جنبش کارگران ، جنبش زنان، جنبش فرهنگیان ،جنبش روزنامه نگاران ونویسندگان ،جنبش قومیتهای ایرانی" به نحو بارزی شکل گرفته واین "جنبش ها" ، ضمن ابراز مطالبات ملی وصنفی خود،هزینه های فراوانی رامتحمل شده اند.

5-

با وجود برداشتن گامهای اساسی ،اما باید پذیرفت که "جنبش دمکراتیک ملت ایران" ،به لحاظ تجسد وعینیت یافتن،هنوزمراحل "جنینی" خود را طی می کند. بدون تردید ،اولین گام برای برون رفت ازاین مرحله "جنینی" "اتصال وهماهنگی "جنبشهای صنفی"، "قومی وطبقاتی" بایکدیگر وتبدیل به یک "جنبش ملی دمکراتیک"است.

6-

برای آماده سازی زمینه های شکل گیری یک "جنبش ملی دمکراتیک" ،درزمان فعلی وبصورت مشخص چندپیشنهاد حداقلی رامطرح می کنیم. امید است ،" اپوزیسیون " درون وبرون مرز بویژه کسانیکه ازتریبون برخوردارهستند با پرهیز ازتفکرات ،" ایده الیستی "، "اراده گرایانه"،"انفعالی" " پوپولیستی"،"اگوئیستی"، "تنگ نظرانه" ودرجهت " یکی شدن" همه نیروهای مبارزو"دمکرات"،این پیشنهادات رامدنظرقرارداده ودرصورت توافق برای تحقق آنها دست به یک "جنبش همگانی" بزنند.

الف) - آزادی زندانیان سیاسی ومسئله حقوق بشر رابه عنوان یک شعارملی برای سال 1385انتخاب کنیم.مسئله زندانیان سیاسی برای رژیم به اندازه ای مهم است که حتی ازمرخصی نوروزی آنان جلوگیری کرد.

ب )- درشرایطی که حتی بنیادگراها به علامت همبستگی جهانی از" چفیه" استفاده می کنند،" دمکراسی خواهان ایرانی برای "جنبش خود" هیچ نشانه ای گزینش نکرده اند. پیشنهاد ما این است که "روبان سه رنگ ایرانی" برگرفته ازپرچم سه رنگ ایران (سبز-سفید-سرخ) به عنوان یک " نشانه ملی" برگزیده شود.

پ)- "جنبش ملی سیزده بدر"، بهترین فرصت برای طرح وتبلیغ " روبان سه رنگ " است. این حرکت می تواند درپهنه ایران عزیز صورت بگیرد. اما درتهران ،مبارزین وخانواده های زندانیان سیاسی،پارک ملت رابرگزیده اند.

انتظارما از"اپوزیسیون دمکرات"، این است که به صورت موثر بر این پیشنهادهای حداقلی در سال 1385 تمرکز کنند.


اسامی زندانیان به ترتیب الفبا : 1-حجت بختیاری- 2.محسن پاپیری- 3.بهروزجاوید تهرانی- 4.بینا داراب زند-5. مهردادحیدرپور- 6.امیرحشمت ساران- 7.حیدرقلی سلطانی- 8.اسدشقاقی-9. هاشم شاهین نیا- 10.حشمت طبرزدی- 11.ولی الله فیص مهدوی- 12.منوچهرمحمدی- 13.حمید رضا محمدی- 14.ابراهیم مومنی-15. بهنام وفاسرشت -16خالدحردانی -17.جعفراقدام کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر http://komitegozareshgar.blogfa.com

komite_gozareshgar@yahoo.com

No comments: