21.1.08

بیانیه شمار21 کمیته تلاش برای رهایی دانشجویان در بند

بیانیه شمار21 کمیته تلاش برای رهایی دانشجویان در بند
ملت غیور ایران، کارگران، زنان، دانشجویان!
امروز یکشنبه ۳۰/10/1386 با خبر شدیم که خوشبختانه مراحل قانونی برای آزادی با قرار وثیقه ی دو دانشجوی در بند، محسن غمین و انوشه آزادبر طی شده و نامه ی رهایی ایشان به دفتر اجرای احکام زندان اوین تحویل داده شده است. بنا بر این خبر به زودی این عزیزان را در کنار خانواده ی محترم و رفقای ثابت قدم شان خواهیم دید.
اما متأسفانه، همچنین با خبر گشته ایم که به دلیل سنگینی وثیقه های تعیین شده برای دیگر دانشجویان در بند و عدم داشتن امکانات خانواده هایشان جهت تأمین وثیقه تعیین شده، عده ی زیادی از این رفقا با وجود بر طرف شدن موانع قانونی برای رهایی از سیاهچال های بند 209 هنوز در زندان هستند.
هم میهنان آزادی خواه!
کمیته تلاش برای رهایی دانشجویان در بند از تمامی شما عزیزانی که بیش از 50 روز نگران حال این عزیزان و خانواده های محترم شان بوده اید تقاضا دارد که توانایی خود را برای تأمین وثیقه های ایشان به کار برید. لازم به تذکر است که با گذاشتن وثیقه شما فقط حضور این عزیزان را در دادگاهی که تاریخ برگزاری آن بعداً اعلام خواهد شد ضمانت کرده و به هیچ عنوان مسئولیت دیگری را تقبل نخواهید کرد. بدینوسیله از شما عزیزانی که قادر به تأمین سند برای وثیقه های تعیین شده می باشید و امکان تماس با هیچیک از خانواده های این دانشجویان ندارید، تقاضا داریم با ایمیل
komitetalash@gmail.com تماس گرفته تا فعالان کمیته تلاش برای رهایی دانشجویان در بند تماس مستقیم شما را با این عزیزان برقرار سازند.
کمیته تلاش برای رهایی دانشجویان در بند۳۰/

No comments: