17.1.08

پیام خانواده ی امیری الیاسی به مردم شریف و آگاه ایران

پیام خانواده ی امیری الیاسی به مردم شریف و آگاه ایران
اطلاعیه خبری کمیته تلاش برای رهایی دانشجویان در بند:
اخیراً نامه ی سرگشاده ای از خانواده ی محترم امیری الیاسی که فرزندانشان از روز ۱۲ آذر در زندان به سر می برد به دست ما رسیده است. در این نامه ایشان ؛مردم شریف و آگاه ایران را مورد خطاب قرار داده و می نویسند:
نامه سرگشاده حسن امیری الیلسی به مردم شریف وآگا ه ایرانحدود 40 روزا زبازداشت عده ای ازدانشجویان دانشگاه های تهران به مناسبت برگزاری 16 آذر(روزدانشجو) روزنماد مقاومت درمقابل استبداد ارتجاع وامپریالیسم گذشت با توجه به بازدداشت طولانی وغیر قانونی انها وقرارگرفتن درسلولهای انفرادی وندادن ملاقات به خانواده ها، به حق این خانواده ها باید نگران سلامتی عزیزان خود باشند. بازداشت این دانشجویان طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 19 ( هرکسی حق ازادی عقیده وبیان دارد) وماده 20 (هرکسی حق تجمع مسالمت آمیزوتشکیل انجمن دارد) غیر قانونی وقابل توجیه نیست. ما خانواده های این دانشجویان دراین مدت با مراجعه مکرر به دادگاه انقلاب زندان اوین ومجلس شورای اسلامی هنوز جواب قانع کننده ای از مسئولین دررابطه با بازداشت آنها دریافت نکرده ایم .اینجانب حسن امیری الیاسی پدر کیوان امیری یکی از دانشجویان بازدداشتی ازتمامی ایرانیان شریف می خواهم با حمایت خود به هرشکلی موجبات آزادی بدون قید وشرط آنها را فراهم سازند. به امید روزی که دراین کشور کسی به جرم فکر کردن واندیشه وبیان روانه زندان نشود.

با احترام

حسن امیری الیاسی
۲۳/۱۰/۱۳۸۶

همچنین در ذیل این نامه خانم اکرم شهلائی مادر محترم کیوان امیری الیاسی خطاب به مجلس شورای اسلامی و ریاست آن، حداد عادل می افزاید:

آقای حداد عادل ونمایندگان مجلس شورای اسلامی ازشما می خواهیم به ما پاسخ دهید طبق کدام قانون فرزندان ما بیش از 40 روز دربازدداشت موقت زیر شکنجه های روحی وروانی قرار می گیرند؟ اگر قانونی دراین مورد هست به مانشان دهید اگرنیست پس کار مجلس وقوه مقننه چیست؟ آیا نباید قوه مقننه وقضائیه کاری کنند که قوه مجریه پایش را از قانون فراتر نگذارد؟ اگر نمی توانید پس این همه نماینده درمجلس به چه کاری مشغولند که مردم ازآن بی خبرند؟

ازطرف اکرم شهلائی مادر کیوان امیری الیاسی

No comments: