17.1.08

صدور وثیقه های سنگین برای دانشجویان بازداشت شده

صدور وثیقه های سنگین برای دانشجویان بازداشت شده شماره 416-2008 27 دی 1386
کليد واژه ها : دانشگاه , اطلاعيه
برای دانشجویان بازداشت شده در آذرماه امسال وثیقه های سنگین از سی تا صد میلیون تومان صادر شده است. با گذشت بیش از 45 روز از بازداشت دانشجویان طیف چپ از سوی دادگاه انقلاب به خانواده دانشجویان گفته شده که جهت تهیه وثیقه برای دانشجویان اقدام کنند.
تعدادی از مبالغ تعیین شده جهت وثیقه به صورت زیر است:
انوشه آزاد بر 30 میلیون تومان
ایلناز جمشیدی 100 میلیون تومان
نسیم سلطان بیگی 50 میلیون تومان
محسن غمین 80 میلیون تومان
میلاد عمرانی 100 میلیون تومان
امیر مهرزاد 80 میلیون تومان
برای تعداد دیگری از دانشجویان نیز قرار وثیقه صادر شده که از ارقام آنها اطلاع دقیقی در دست نیست. ارقام سنگین وثیقه در حالی برای دانشجویان زندانی صادر می شود که طبق قانون مقدار وثیقه بایستی با جرم متهم و احتمال تواری وی متناسب باشد. تأمین مبالغ تعیین شده خارج از توانایی خانواده های دانشجویان بوده و برخلاف قانون مجازات اسلامی است.
کميته دانشجويي گزارشگران حقوق بشر

No comments: