27.1.08

يک ناراضی سياسی ديگر تحت شکنجه به قتل رسيد

يک ناراضی سياسی ديگر تحت شکنجه به قتل رسيد
فعالان حقوق بشر در ايران
بنا بر مستندات و گزارشات تکميلي دريافتي اين مجموعه : در تاريخ 14/10/86 نيروهاي امنيتي در نيمه شب با يورش به منزل "احمد جواهري" از فعالين مدني ، وي را به همراه يک فعال سياسي "فرزاد قبادي" برادر همسرش که از اعضاي حزب حيات آزاد کردستان و در زمان مذکور متواري بوده است، بدون درگيري مسلحانه بازداشت و به همراه خود به اداره اطلاعات کرمانشاه منتقل مي کنند. سپس در ساعت 8 صبح همان روز با مراجعه مجدد "فاطمه جواهري" دانشجوي پزشکي دانشگاه کرمانشاه و فرزند احمد جواهري را بازداشت و به همراه "چيا جواهري" کودک 2 ساله خانواده به بازداشتگاه اطلاعات کرمانشاه منتقل کرده و همچنين "رابعه قبادي " خواهر فرزاد قبادي را نيز در خارج از منزل بازداشت مي کنند.
در تاريخ 15/10/86 فرزاد قبادي در اداره اطلاعات کرمانشاه تحت شکنجه و عليرغم اينکه در زمان بازداشت داراي وضعيت جسمي مناسبي بوده است به قتل ميرسد. بر روي بدن نامبرده عليرغم شکستگي سر و دست، محل اصابت چندين گلوله نيز مشهود بوده است. پس از قتل اين فعال سياسي و در جهت ايجاد رعب و وحشت و جلوگيري از بازتاب و انتشار خبر ، در تاريخ 16/10/86 نيروهاي امنيتي "عطا قبادي" داماد بزرگ خانواده را دستگیر می کنند. در تاريخ 19/10/86 نیز نيروهاي امنيتي اقدام به بازداشت "فاروغ قبادي" برادر فرزاد قبادي کرده و در نيمه شب همان روز نيز عطا قبادي برادر بزرگتر مقتول (فرزاد قبادي) را بازداشت مي کنند.
در زمان شکنجه اين افراد در اداره اطلاعات ، نيروهاي امنيتي جسد فرزاد قبادي را براي هرچه بيشتر هراسناک نمودن اين افراد به روئيت آنان ميرسانند. همينطور از ديگر افرادي که مجبور به روئيت جسد شکنجه شده فرزاد قبادي شدند ميتوان به فاطمه جواهري و رابعه قبادي اشاره نمود که بالاخص رابعه قبادي خواهر وي در حال حاضر به شدت دچار بيماري رواني گشته است و تمرکز و حافظه خود را از دست داده است. گزارش گرديده است که خواهر فرزاد مدعي بوده است که برادرش را در مقابل چشمانش تيرباران نموده اند.
در زمان حمله نيروهاي امنيتي به منزل احمد جواهري ، نوجوان 12 ساله اين خانواده "کاوه جواهري" نيز بخاطر وحشت و هراس از خانه فرار نموده و تاکنون هيچ اطلاعي از سرنوشت وي در دست نميباشد .
در تاريخ 1/11/86 وزارت اطلاعات اقدام به دستگيري فعال حقوق بشر خالد قبادي که به تازگي پس از تحمل 8 ماه زندان آزاد گرديده بود نمود و در آخرين اقدام ، نيروهاي اطلاعاتي روز گذشته 6/11/86 به منزل دايي فرزاد قبادي به نام "خالد عامري" يورش برده و اقدام به دستگيري وي به همراه دختر وي "سروه عامري" دانشجوي علوم سياسي دانشگاه کرمانشاه مينمايند . سپس اين افراد را نيز مجبور به روئيت جسد دفن نشده و شکنجه شده فرزاد قبادي مينمايند و سپس سروه قبادي را به سلول رابعه قبادي منتقل مينمايند که وضعيت شکنجه شده وي و از دست دادن تعادل رواني وي را مشاهده نمايد.
اين اقوام در روستاي شاهيني از توابع شهرستان کامياران اقامت دارند و در حال حاضر نيروهاي امنيتي جو رعب و حشتي شديد را با حضور خود در اين روستا حاکم نموده اند و زندگي عادي و روزمره را در اين روستا از بين برده اند. همچنين وزارت اطلاعات از تحويل جسد فرزاد قبادي به خانوده وي خودداري مينمايد و بدون وجود حکم قضائي کارگاه و فروشگاههاي خالد قبادي و احمد جواهري را با وجود 31 کارگر تعطيل نموده است . احمد جواهري ، رابعه قبادي ، فاطمه جواهري و عطا قبادي در بازداتشگاه اداره اطلاعات کرمانشاه نگهداري ميشوند و نه تنها داراي وضعيت جسمي نامساعد هستند ، بلکه به خاطر جبر به ديدن جسد شکنجه شده فرزاد قبادي در وضعيت نامساعد رواني بسر ميبرند بالاخص خانم رابعه قبادي که مشاعر خود را نيز از دست داده است. کودک 2 ساله اين خانواده بعلت ضرب و شتم و هراس ايجاد شده در وضعيت بد روحي و همچنين تلاشها براي يافتن کودک 12 ساله ديگر اين خانواده نيز تا کنون نتيجه اي در برنداشته است .
اين گزارش در حالي منتشر ميگردد که زمان زيادي از قتل ابراهيم لطف الهي در اداره اطلاعات سنندج نميگذرد و هنوز افکار عمومي کردستان متشنج گزارش گرديده است. اين مجموعه خواهان ياري رسانيدن مدافعان حقوق انساني و رسانه هاي عمومي فارغ از هر مرزبندي براي افشاي اين جنايت ميباشد.

No comments: