8.2.08

يک زنداني خود را در حمام حلق آويز کرد

فعالان حقوق بشر در ايران
بنا بر گزارشات رسيده آقاي محمد حسين بهشتي زنداني امنيتي در سالن 14 اندرزگاه 5 در حمام زندان خود را حلق
آويز کرد.آقاي محمد حسين بهشتي زنداني امنيتي محبوس در زندان رجايي شهر کرج که به اتهام محارب به اعدام محکوم شده است به دليل فشارهاي روحي و رواني که در زندان بر وي تحميل شده است روز چهارشنبه مورخ 17/11/86 خود را در حمام حلق آويز کرد که با دخالت زندانيان در واپسين لحظات از مرگ نجات يافت ، وضعيت جسمي نامبرده نا مساعد گزارش شده است .مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران نسبت به وضعيت وخيم زندانيان زندان رجايي شهر اعلام نگراني مي کند و خواهان اقدام عاجل در خصوص قتل ها و خودکشي ها در اين مسلخ انساني مي باشد

No comments: