26.2.08

کمپین آزادی معلم دربند فرزاد کمانگر


اطلاعيه شماره 1 مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران


.
پيرو صدو حکم اعدام فرزاد کمانگر پيرو صدور حکم اعدام فرزاد کمانگر از اعضاي مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران و جهت تنوير افکار عمومي بدينوسيله اين مجموعه به اطلاع وجدانهاي بيدار ، اصحاب رسانه اي و فعالان حقوق بشري ميرساند:
فرزاد کمانگر با نام مستعار سيامند از اواخر سال 84 به همراهي اين جمعيت و در فروردين ماه سال 85 به عضويت در اين مجموعه درآمد ، نامبرده از اعضاي فعال اين مجموعه ميباشد که در زمينه حقوق قوميتها و زنان فعاليت مينمود . وي بعنوان يک فعال مدني شناخته شده ، دبيرهنرستان کاردانش شهرستان کامياران با 12سال سابقه تدريس ، عضو هيدت مديره و مسئول روابط عمومي انجمن صنفي فرهنگيان کردستان شاخه کامياران ، عضو شوراي نويسندگان ماهنامه فرهنگي - آموزشي رويان و عضو هيئت مديره انجمن زيست محيطي ئاسک ميباشد که با نشريات ديگري نيز به صورت متفرقه همکاري داشته است.
نامبرده در مرداد 1385 توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و در طي مراحل مختلفي تنها به دليل انجام يک توطئه سياسي مورد شکنجه هاي متعددي قرار ميگيرد ، نامبرده در زمان بازداشت ، بازداشتگاه 209 زندان اوين ، بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمانشاه و بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج وبعضاً نيز بدون تفهيم اتهام يا سئوال وجوابي مورد شکنجه قرار گرفته است .
نامبرده در طي رنجنامه اي به صورت کامل به اين شکنجه ها و شرايط نگهداري خود که منجر به آسيب ديدگي پاي چپ، سوختن دست چپ ، کنده شدن قسمتي از موهاي سر ، آسيب ديدگي شديد فک ، عفونت دستگاه گوارشي ، آسيب ديدگي ستون فقرات بالاخص در قسمت کمر اشاره نموده است . وي در دو نوبت در شهريور ماه 85 و 86 به بهداري و بيمارستان به دليل آسيب ديدگي ناشي از شکنجه منتقل گرديد.
نامبرده تنها به مدت يکبار در پانزدهمين ماه بازداشت به مدت 45 دقيقه اجازه ملاقات وکيل را يافته است و حتي در دادگاه نيز اجازه صحبت با وکيل به وي داده نشده است ، دادگاه وي مجموعاً به همراه دو متهم ديگر 7 دقيقه به طول انجاميده است و اين دادگاه غيرعلني و مغاير با قانون بوده است.
نامبرده در طي حکم صادره از اتهاتي چون حمل و نگهداري مواد منفجره ، حمل و نگهداري اسلحه تبرئه و تنها و عليرغم فقدان اسناد و مدارک به عنوان عضويت در گروه معاند نظام به اعدام محکوم محکوم گرديده است.
نامبرده دادگاه را فاقد وجاهت قانوني و حکم صادره را نيز غيرقانوني خوانده است و از امضاء و پذيرش حکم خودداري نموده است و عضويت مورد اشاره را که سندي بر اثبات آن نيز وجود ندارد قوباً تکذيب نموده است و حال نيز تنها اميد خود را وجدانهاي بيدار و حمايت سازمانها و تشکلات حقوق بشري و افکار عمومي عنوان مينمايد.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران ضمن ايجاد کمپيني براي نجات وي، تمامي مدافعان و مدعيان آزاد انديشي را فارغ از هرگونه مرز سياسي و تبعيض به حمايت از فرزاد کمانگر به عنوان فردي مسالمت جو و پايند به اصول مدني و معتقد به حقوق بشر فرا ميخواند.


No comments: