19.2.08

پیمان عارف به زندان می رود

حسب احضاریه ای که امروز از سوی شعبه ۶ اجرای احکام دادگاه انقلاب به دستم رسیده است، میباید ظرف ۷۲ ساعت خود را به دادسرای انقلاب و آنگاه زندان اوین معرفی کنم تا حکم ۱.۵ سال حبس تعزیری که چند سال پیش از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب (به ریاست حسن حداد دهنوی) به اتهام شرکت در اعتراضات دانشجویی پاییز ۸۱ در اعتراض به حکم اعدام دکتر هاشم آغاجری، برایم صادر شده بود، اجرا گردد. تنها راهکار حقوقی برای جلوگیری از زندان رفتنم نیز "دستور توقف اجرای حکم" توسط رئیس قوه قضائیه است و بس!

No comments: