26.2.08

انتقال بهروز جاوید طهرانی به سلول انفرادی

انتقال بهروز جاوید طهرانی به سلول انفرادی
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران :
بنابه گزارشات رسیده از زندان گوهرداشت کرج آقای بهروز جاوید طهرانی از زندانیان سیاسی قیام دانشجوئی 18 تیر 1378 روز دو شنبه 6 اسفند 1386 بدون هیچ دلیلی به سلول انفرادی انتقال داده شد. بهروز جاوید طهرانی در طی مدت بازداشت در بند 209 اوین توسط فردی بنام سعید شیخان از سربازجویان وزارت اطلاعات مورد وحشیانه ترین شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفت. که هنوز از آثار شکنجه ها رنج می برد. و بعد از آن او را به زندان گوهرداشت تبعید کردند. او همچنین بارها مورد تهاجم مستقیم و غیر مستقیم زندانبانان زندان گوهرداشت قرار گرفت. که بسختی مجروح گردید و از درمان او خوداری می کردند.
حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد با پرونده سازی و باز نگه داشتن این پرونده ها سعی در بلاتکلیفی و ایجاد فشار روحی علیه اواست.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، انتقال بهروز جاوید طهرانی به ساول انفرادی را محکوم می کند و مسئولین این رژیم را مسئول جان او می دادند و از تمامی سازمانهای حقوق بشری خواستار دخالت برای پایان دادن به نقض قوانین بین المللی حقوق بشری که همانا دستاوردهای بشریت است و همچنین آزادی تمامی زندانیان سیاسی در ایران است.

No comments: