29.12.07

عماالدین باقی به بند 350 زندان اوین انتقال یافتعمادالدین باقی، رئیس انجمن دفاع ازحقوق زندانیان که در پی وخامت وضعیت جسمانی اش به بیمارستانی در تهران انتقال یافته بود، دقایقی پیش با وجود شرایط نامناسب جسمانی به بند 350 زندان اوین منتقل شد.
باقی که 47 روز پیش در پی احضار به دادگاه انقلاب، بازداشت و روانه بند 209 زندان اوین شده بود،روز گذشته به دلیل شرایط نامناسب جسمی به بیمارستان منتقل شد.
خانواده ی این فعال حقوق بشر در روزهای اخیر با انتشار نامه ای نسبت به نگهداری وی در بند امنیتی زندان اوین اعتراض کرده بودند.
لازم به ذکر است عمادالدین باقی پس از تحمل سه سال زندان، در چهار سال گذشته، ۲۳ بار به دادگاه احضار شده است که درآخرين جلسه آن روز يکشنبه ۲۲ مهر ماه ۱۳۸۶ به اتهام" ادامه فعاليت های خود ،توهين به مقامات و تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملی" ، بازداشت شد.
کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر

No comments: