7.12.07

گزارشی از تجمع اعتراض دانشجويان تبريز به دستگيری های دانشجويان چپ و سوسياليست

گزارشی از تجمع اعتراض دانشجويان تبريز به دستگيری های دانشجويان چپ و سوسياليست
ظهر امروز در حدود ساعت ۱۳.۳۰پس از پخش بيانيه کانون وحدت در صحن دانشگاه آزاد تبريز که در اعتراض به بازداشت های گسترده دانشجويان سوسياليست دانشگاه های تهران صادر شده بود،جمعی ازدانشجويان دانشگاه آزاد تبريز در حمايت از دانشجويان سوسياليست در بند، تجمع اعتراض آميزی در محوطه ی دانشگاه ترتيب دادند.در اين تجمع که جرقه های اصلی آن از سلف غذاخوری زده شد دانشجويان با در دست داشتن پلاکارد هايی و با سر دادن شعار و سرودهای دسته جمعی حمايت خود را از دانشجويان در بند اعلام کردند."دانشگاه زنده است"،"رفقای ما را آزاد کنيد..." ، "اوين دانشجو ميپذيرد!!!"،"امروز اراميم،فردا اما..." "مرگ بر ديکتاتور"،"بشتاب رفيق..." از شعارهايی بودند که روی پلاکاردها و فرياد جمعی دانشجويان خودنمايی ميکرد.بيانيه ی کانون وحدت نيز بار ديگر برای حضار قرائت شد.همچنين چندين تن از فعالين دانشجويی نيز با ابراز سخنانی مواضع خود را در قبال سرکوب های اخير به گوش دانشجويان رساندند و خواستار ازادی فوری دانشجويان در بند شدند.در اين تجمع که شاهد درگيری های جزئی نيز بود با وجود سرمای شديد جمعيتی در حدود ۳۰۰ الي۴۰۰ نفر حضور داشتند.اين تجمع حدود يک ساعت به طول انجاميد. .

No comments: