10.12.07

به گزارش خبرنامه بوعلي سينا ، فرشاد دوستي پور دانشجوي رشته عمران دانشگاه بوعلي سينا ، عضو سابق انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاههاي بوعلي سينا و علوم پزش

به گزارش خبرنامه بوعلي سينا ، فرشاد دوستي پور دانشجوي رشته عمران دانشگاه بوعلي سينا ، عضو سابق انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاههاي بوعلي سينا و علوم پزشكي همدان و دبير پيشين انجمن بيان كردي كه به عنوان نماينده دانشجويان كرد كشور در مراسم گراميداشت روز دانشجو دفتر تحكيم وحدت در دانشگاه تهران به سخنراني پرداخته بود ، لحظاتي پس از اتمام مراسم به همراه چند تن از ياران دبستاني اش توسط نيروهاي انتظامي دستگير شده و به زندان اوين انتقال يافت.

No comments: