25.12.07

آزادی دو دانشجوی کرمانشاهی

آزادی دو دانشجوی کرمانشاهی
بنا به اخبار رسیده به آوای دانشگاه در ادامه روند آزادی دانشجویان دربند در شهر کرمانشاه نیز ۲ تن دیگر از دانشجویان چپ گری بازداشتی آزاد شدند.
بنا به اخبار رسیده به
آوای دانشگاه پارسا کرمانجیان و علیرضا حیدریان دو تن از دانشجویان دانشگاه آزاد کرمانشاه که بعد از برگزاری مراسم ۱۶ آذر در این دانشگاه بازداشت شدند بودند. این دو تن بیش از یک هفته در بازداشت گاه اداره اطلاعات شهر کرمانشاه به سر می بردند.
آوای دانشگاه آزادی این دو رفیق عزیز را به خانواده و رفقای کرمانشاهی تبریک می گوییم و آزادی این دو رفیق را پیروزی دیگری برای جنبش دانشجویی می دانیم.

No comments: