20.6.09

این خبر را به همه بدهید: تظاهرات و تجمعات تا نیمه های شب ادامه می یابد شاید همین امشب کار تمام شود ساعت10 الله و اکبر فردا ساعت4 میدان ولیعصر

این خبر را به همه بدهید: تظاهرات و تجمعات تا نیمه های شب ادامه می یابد شاید همین امشب کار تمام شود ساعت10 الله و اکبر فردا ساعت4 میدان ولیعصر

No comments: