20.6.09

در خیابان آزادی خیابان خوش هم اکنون درگیری شدیدی میان نیرو های گارد ویژه و مردم در گرفته ، نیرو های گارد ویژه با اسپری و باتوم سعی در متفرق کردن مردم

در خیابان آزادی خیابان خوش هم اکنون درگیری شدیدی میان نیرو های گارد ویژه و مردم در گرفته ، نیرو های گارد ویژه با اسپری و باتوم سعی در متفرق کردن مردم دارند در عوض مردم با شعار مرگ بر دیکتاتور با پرتاب سنگ در حال مبارزه با مردم هستند صدای تیر هوایی در جای جای خیابان آزادی شنیده می شود این طور که ما مشاهده میکنیم این درگیری خشونت بار تر از این خواهد شد ، شاید باز هم شاهد شهید شدن جوانانمان باشیم ، چون درگیری واقعا شدید

No comments: