20.6.09

تعداد مجروحين بسيار زياد است


تعداد مجروحين بسيار زياد است و هردم بر تعدادشان اضافه مي شود . يك جنگ واقعي بين مردم و نيروهاي سركوبگر درجريان است. مردم خودشان دست به كار شده و مجروحين را به بيمارستان ها ميرسانند. حتي حاضر نيستند كه مجروحين را با آمبولانس هايي كه حكومت ازقبل آماده كرده برسانند. مردم با سنگ با نيروهاي سپاه و نيروي انتظامي درگير شده اند . مردم شعار ميدهند : ملت ولي نميخواد شاه و فقيه نميخواد

No comments: