16.6.09

لطفا اين خبر را به سايت ها بدهيد 12:10 AM


لطفا اين خبر را به سايت ها بدهيد
خانواده‌هاي ا فرادي كه در تظاهرات در طي روزهاي اخير دستگير شده‌اند براي اطلاع ازوضعيت عزيزان خود در جلوي دادگاه انقلاب تجمع كرده‌اند و هم اكنون در حالحركت به سمت دفتر سازمان ملل در تهران هستند. مقامات دادستاني از دادنتوضيح درباره‌ي وضعيت افراد دستگيرشده خودداري مي‌كنند و اعلام وضعيت رابه روزهاي ديگر موكول مي‌كنند. خانواده ضمن اعتراض مي‌گغتند شما اينها راگروگان گرفته‌اید.

No comments: