16.6.09

خوب نگاه کنید که چگونه جوانان این مرز و بوم به خاک و خون کشیده میشوند

http://www.youtube.com/watch?v=1zy63AMkWns

No comments: