15.6.09

سعيد الله بداشتي بازداشت شد

سعيد الله بداشتي بازداشت شد
بازداشت الله بداشتي در ادامه موج بازداشت روزنامه نگاران و فعالان سياسي در تهران صورت گرفته است. پيش از اين تعداد زيادي از روزنامه نگاران و فعالان سياسي بودند.
سعيد الله بداشتي روزنامه نگار و فعال سياسي امروز بازداشت شد.
بازداشت الله بداشتي در ادامه موج بازداشت روزنامه نگاران و فعالان سياسي در تهران صورت گرفته است. پيش از اين تعداد زيادي از روزنامه نگاران و فعالان سياسي بودند.
منبع خبر : ادوار نیوز

No comments: