16.6.09

کشتارمردم بیدفاع توسط پاسدار و بسیجی خامنه ای

http://www.youtube.com/watch?v=uPTueaPAlign CenterdMyA&feature=channel_page

No comments: