20.6.09

به بچه های ایران خبر بدید دارن با هلی کوپتر اسید میریزن رو تظاهر کننده ها .لطفاً مجروح ها رو ببرن به سفارت آلمان: مطهری- خیابان سربه داران پلاک 36 No.

به بچه های ایران خبر بدید دارن با هلی کوپتر اسید میریزن رو تظاهر کننده ها .لطفاً مجروح ها رو ببرن به سفارت آلمان: مطهری- خیابان سربه داران پلاک 36 No.36, Jahansouz Alley, Sarbedaran St., Ostad Motahari from Iran یا بقیه-ی سفارتهای اروپایی و ااگه خودتون می خواید کمک کنید با آب و
صابون جای اسید رو بشورید
سفارت کشورهای اروپایی (ایتالیا و هلند) اعلام کرده اند آمادگی مداوای مجروحان را دارند. آنها را به اورژانس تهران نسپارید

No comments: