15.6.09

جهانبخش خانجاني سخنگوي وزارت كشور خاتمي بازداشت شد

در ادامه موج بازداشت فعالان سياسي و مدني در تهران جهانبخش خانجاني سخنگوي وزارت كشور در دولت خاتمي و عضو حزب كارگزاران سازندگي بازداشت شد.
در ادامه موج بازداشت فعالان سياسي و مدني در تهران جهانبخش خانجاني سخنگوي وزارت كشور در دولت خاتمي و عضو حزب كارگزاران سازندگي بازداشت شد.
اقاي خانجاني شب گذشته و در منزل خود بازداشت و به محل نامعلومي انتقال يافته است.
منبع خبر : ادوار نیوز

No comments: